Πρόσληψη Εργασίας Ορισμένου Χρόνου από το Νομικό Πρόσωπο "ΕΥνεστια" (ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων)

            elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                            Χρυσούπολη,  29/10/2018
Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία»                                                               Αριθμ. Πρωτ.: 2493
  ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ                                                              
                                                                                                  
                                                         
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) «ΕΥνεστία»  του   ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/07-06-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν. 3584/2007  «Κώδικας κατάστασης δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την
επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» όπως τροποποιήθηκε και
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.2738/1999, σύμφωνα με τις οποίες δεν υπάγεται στις διατάξεις του ν. 2190/1994 το προσωπικό που προσλαμβάνεται για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
4.Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009  «Αναμόρφωση συστήματος προσλήψεων στο δημόσιο τομέα και λοιπές διατάξεις, σύμφωνα  με τις οποίες εξακολουθούν να εξαιρούνται από τις διατάξεις του Ν. 2190/1994 οι συμβάσεις δίμηνης διάρκειας για κατεπείγουσες ανάγκες».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 12 παρ. 22 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση –ενσωμάτωση οδηγίας 2009/50/ΕΚ» σύμφωνα με τις οποίες «εξαιρείται από την προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 η πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου της οποίας η διάρκεια δεν υπερβαίνει τους δύο μήνες μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα μηνών στους φορείς της αυτοδιοίκησης.
 6.Τις διατάξεις  του άρθρου 56 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» σε συνδυασμό με το άρθρο 28 του Ν. 4325/2015.
7. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018).
8.Την υπ΄αριθμ. 135/23-10-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού δίμηνης διάρκειας για τις ανάγκες του Νομικού προσώπου».
9.Τον «Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του ΝΠΔΔ ΕΥνεστία του Δήμου Νέστου» (ΦΕΚ 1406/τ.Β’/3-6-2014).
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός  (1) ατόμου για την κάλυψη κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΥνεστία» Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
101 ΝΠΔΔ ΕΥνεστία ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων 2 ΜΗΝΕΣ 1
 
 
Οι υποψήφιοι των ως άνω ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       
 
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)  
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101 Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων -Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων –παιδοκόμων, ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας, ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολικής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
     
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
  1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
  2. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών τους. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής επίσημη μετάφραση αυτού
  3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
  5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ
Α) Η πρόσληψη προσωπικού για αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών πρόσκαιρων αναγκών , με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007 εξαιρείται των διαδικασιών του ΑΣΕΠ και των κριτηρίων πρόσληψης του άρθρου 21 του Ν.2190/94 (ΑΣΕΠ).
Β)Το προσωπικό, που θα απασχοληθεί με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο μηνών, δεν επιτρέπεται να έχει απασχοληθεί με νέα δίμηνη σύμβαση εντός δώδεκα μηνών, όπως υπολογίζεται σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 του Ν.2190/94.
Γ)Το προσωπικό πρέπει να μην έχει κώλυμα κατά τα άρθρα 5 και 6 του Π.Δ. 164/2004 όπου προβλέπεται ελάχιστο κενό τριών (3) μηνών μεταξύ των συμβάσεων εξαρτημένης εργασίας που συνάπτονται με τον ίδιο εργαζόμενο και τον ίδιο εργοδότη για την κάλυψη ίδιων ή παρεμφερών αναγκών (άρθρο 5) ενώ η συνολική χρονική διάρκεια των συμβάσεων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τους 24 μήνες(άρθρο 6).

 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στα γραφεία  του Ν.Π.Δ.Δ. ΕΥνεστία Δήμου Νέστου (οδός Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 30η Οκτωβρίου 2018 και λήγει την 5η Νοεμβρίου 2018  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.                
 
                                                   Ο Πρόεδρος του ΝΠΔΔ
 
 
                                                ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ