Ανακοίνωση- Πρόσληψη 30 ατόμων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών

            elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Χρυσούπολη, 9/7/2018                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 9985
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
  1. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως ισχύει.
  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
  3. Το άρθρο 212 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως ισχύει.
  4. Την υπ΄ αριθμ. 206/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου.
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 1708/11-7-2013 τεύχος Β΄.
  6. Την αριθμ. 9984/2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
 
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα (30) ατόμων για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών του Δήμου Νέστου, που εδρεύει στην Χρυσούπολη και συγκεκριμένα τους εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα:
 
Κωδικός
θέσης
Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΔΕ Χειριστών JCB 3 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΔΕ Οδηγών Γ΄ κατηγορίας τουλάχιστον 3 ΜΗΝΕΣ 7
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΥΕ 16 Εργατών καθαριότητας οδών και πλατειών και κοινόχρηστων χώρων 3 ΜΗΝΕΣ 16
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΔΕ Ηλεκτρολόγων 3 ΜΗΝΕΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη    ΔΕ Υδραυλικών 3 ΜΗΝΕΣ 1
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΔΕ Οικοδόμων 3 ΜΗΝΕΣ 2
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη ΔΕ Ξυλουργών 3 ΜΗΝΕΣ 1
 
 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη).
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 10η Ιουλίου 2018 και λήγει την 16η Ιουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ