Ανακοίνωση-Πρόσληψη 21 ατόμων (ιδ.δικαίου ορισμένου χρόνου) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέστου

               elliniki-dimokratia.png                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
                                                                                                            Χρυσούπολη, 18/6/2018
                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 8739

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  3/2018 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι ενός (21) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέστου ως εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 ΜΗΝΕΣ 1
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 2
102 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
103 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
104 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ 8 ΜΗΝΕΣ 1
105 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ 15
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέστου, Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Πανταζή Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2591350151). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 12η Ιουλίου 2018 και λήγει την 23η Ιουλίου 2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ