Διαγωνισμός "Προμήθεια και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών και Ελαστικών"

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ και Τοποθέτηση Ανταλλακτικών και ελαστικών», για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5032/2016, προϋπολογισμού 58.000,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α..
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 20-01-2017 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών. "