Διαγωνισμός "Προμήθεια Γραφικής Ύλης και Υλικών Μηχανογράφησης"

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ  ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ», για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5020/2017, προϋπολογισμού 31.451,61 ευρώ πλέον ΦΠΑ.