ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΙΓΙΑΛΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΙΑΣ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Έχοντας υπόψη:
1. τη με αριθμ. ΔΔΠ0007378/0454ΒΕΞ2017/11-5-2017(ΦΕΚ 1636/12.05.2017Β΄) Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών.
2. τη με αριθμ. ΔΔΠ0008470/0514Β/ΕΞ2017/31-5-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1970/7-6-2017 τ.Β΄.
3. τη με αριθμ.135/2017 (ΑΔΑ 6ΛΕΧΩΚΣ-Ι4Ε) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
4. τη με αριθμ.69/2017 (ΑΔΑ 7Χ95ΩΚΣ-Ω4Ρ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
5. την από 16/6/2017 σύμφωνη γνώμη του Αυτοτελούς Γραφείου Δημόσιας Περιουσίας Καβάλας, της Περιφερειακής Δ/νσης Δημόσιας Περιουσίας Μακεδονίας – Θράκης,
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την παραχώρηση του δικαιώματος της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. Οι προς εκμίσθωση θέσεις είναι συνολικά δέκα [10] και βρίσκονται στις περιοχές της Δ.Ε. Κεραμωτής και Δ.Ε. Χρυσούπολης.
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στη Χρυσούπολη, έδρα του Δήμου Νέστου στο δημοτικό κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), επί της οδού Πρεμετής στις 28 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη ως κάτωθι :
 
10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ για το σημείο Α1
12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ. για το σημείο Κ2
10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ. για το σημείο Α2
13:00 μ.μ. έως 13:30 μ.μ. για το σημείο Κ3
11:00 π.μ.έως 11:30 π.μ. για το σημείο Α3
13:30 μ.μ. έως 14:00 μ.μ. για το σημείο Κ4
11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ. για το σημείο Α4
14:00 μ.μ. έως 14:30 μ.μ.για το σημείο ΘΜ1
12:00 μ.μ. έως 12:30 μ.μ.για το σημείο Κ1
14:30 μ.μ. έως 15:00 μ.μ. για το σημείο ΘΜ2