ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΒ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ                                                                       Χρυσούπολη, 21/06/2016
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.                                     Α.Π.: 162
ΠΡΕΜΕΤΗΣ
ΤΚ 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2591350117
ΦΑΞ 2591023700
Α.Φ.Μ. 999198065 - Δ.Ο.Υ. Α-Β ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 67908/53/Β/09/6
 
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Βάσει της Απόφασης  31 του ΔΣ  25-04-2016
 
Ο Πρόεδρος της εταιρίας «Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» Διακηρύσσει ότι:
 
  1. Ο Πρόεδρος της Αναπτυξιακής Νέστου Α.Ε. Ο.Τ.Α. κ. Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος του Στέλιου, έχοντας υπόψη
     1) την υπ’ αρ.31/2016 απόφαση,
     2) την υπ’ αρ. 89/26-4-2016 αναλυτική διακύριξη δημοπρασίας και την   περίληψη αυτής,
      3) το από 125 πρακτικό, σύμφωνα με το οποίο η  δημοπρασία της 16-5-2016 κηρύχθηκε άγονη.
Διακηρύσσει ότι:
Τάσσεται νέα ημερομηνία η 29-06-2016 ημέρα Τετάρτη και .ώρα 13:30, προκειμένου να προβεί σε πλειοδοτική φανερή και προφορική δημοπρασία για εκμίσθωση Ξενοδοχείου τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων Γ’ τάξης που βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Κεχροκάμπου, στο υπ αριθμόν 718 οικοπέδου στο υπ αριθμόν 116 οικοδομικό τετράγωνο αντί του ποσού  των πεντακοσίων ευρώ (500,00€ ) ανά μήνα, ως τιμή πρώτης προσφοράς. Καλεί τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να συμμετέχουν στη δημοπρασία, όπως εντός αποκλειστικής προθεσμίας (20) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης να παραλάβουν τους αναλυτικούς όρους διακήρυξης και ενδιαφέροντος μαζί με το φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά, που ζητούνται από την Αναπτυξιακή Νέστου Α.Ε. ΟΤΑ.
3. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος του Δή­μου Νέστου στη Χρυσούπολη, στις 29-06-2016, ημέρα  Τετάρτη και ώρα 13:30 έως το αργότερο 14:00 Από ώρα 13:00 έως 13:15 όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να πάρουν μέρος στην δημοπρασία θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο νομιμότητας στα γραφεία της εταιρίας στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Αφού γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών έως την 13:20 κανείς άλλος δεν θα γίνει δεκτός κατά την διάρκεια της δημοπρασίας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 29-06-2016, τότε ο Πρόεδρος με νέα περίληψη διακήρυξης θα ορίσει νέα ημερομηνία που θα διεξαχθεί η δημοπρασία. 
4. Ορίζεται ως  χρονική διάρκεια της μίσθωσης τα εννέα έτη και αρχίζει από την ημερομηνία κατακύρωσης των πρακτικών των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.
5. Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο Νέστου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του  ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς μισθώματος δια ένα μήνα, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το μίσθωμα του έτους, που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους υπολοίπους που θα συμμετάσχουν στην δημοπρασία αμέσως μετά το τέλος αυτής.
6. Αποκλείονται επίσης της συμμετοχής στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ .
7. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. της εταιρίας.
8. Οι όροι και αντίγραφα της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, στο Δήμο Νέστου, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη (τηλέφωνο 2591350117), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                
 
                                                                  Με εκτίμηση,
                                                        Για την Αναπτυξιακή Νέστου,
        
 
                                                       
                                                          ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΙΤΗΣ
                                                                     Πρόεδρος Δ.Σ.