Περίληψη Διακήρυξης Διαγωνισμού-Εκμίσθωση Καταστημάτων στον Γέροντα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΝΕΣΤΟΥ                                                              Χρυσούπολη, 14/01/2019
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α                                Α.Π.: 10
ΠΡΕΜΕΤΗΣ
ΤΚ 64200, ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ
ΤΗΛ. 2591350117
ΦΑΞ 2591023700
Α.Φ.Μ. 999198065 - Δ.Ο.Υ. Α-Β ΚΑΒΑΛΑΣ
ΑΡ. Μ.Α.Ε.: 67908/53/Β/09/6
 
 
 


ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Δυνάμει της Απόφασης  1 του ΔΣ  10-01-2019
 
Ο Πρόεδρος της  «Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ» Διακηρύσσει:
 
1.  δημοπρασία  πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση τριών (3) ισογείων καταστημάτων, το κατάστημα Ν.1-2 πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Γέροντα του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κείται εντός του  με αρ. 158 οικόπεδο και στο με αρ. 22 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Νέστου, επιφανείας συνολικά εκατόν πενήντα τρία και δέκα τετραγωνικών μέτρων (153,10 τ.μ) ήτοι κύριοι χώροι 124,67 τ.μ και βοηθητικοί χώροι 17.48 και 10.95 τ.μ η χρήση του οποίου προορίζεται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 130,00€, το κατάστημα Ν.3 πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Γέροντα του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κείται εντός του  με αρ. 158 οικόπεδο και στο με αρ. 22 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Νέστου, επιφανείας συνολικά πενήντα τρία  και σαράντα τρία τεραγωνικών μέτρων (53,43 τ.μ) ήτοι κυρίους χώρους 43.23 τ.μ και βοηθητικούς χώρους 10.20 τ.μ, η χρήση του οποίου προορίζεται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 60,00€, το κατάστημα Ν.4 πρόκειται για ένα ισόγειο κατάστημα το οποίο βρίσκεται στη Τοπική Κοινότητα Γέροντα του Δήμου Νέστου της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας και κείται εντός του  με αρ. 158 οικόπεδο και στο με αρ. 22 οικοδομικό τετράγωνο του Δήμου Νέστου, επιφανείας συνολικά ογδόντα οχτώ  και είκοσι ένα  τετραγωνικών μέτρων (88,21 τ.μ) ήτοι κύριοι χώροι 44.59 τ.μ και βοηθητικοί χώροι 43.62 η χρήση του οποίου προορίζεται ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς μηνιαίου μισθώματος το ποσό των 80,00€, και καλεί τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον σε προθεσμία είκοσι (20) ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης με τους κατωτέρω όρους:
2. Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Κεντρικού Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Νέστου στη Χρυσούπολη, στις 4 Φεβρουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 π.μ. έως το αργότερο 12:30 μ.μ. για το κατάστημα Ν.1 , 12:30 εώς το αργότερο 13:00 για το κατάστημα Ν.2, 13:00 εώς το αργότερο 13:30 για το κατάστημα Ν.3.
- Από ώρα 11:30 π.μ. έως 12:00 π.μ. όλοι οι ενδιαφερόμενοι που πρόκειται να πάρουν μέρος στην δημοπρασία θα καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους για έλεγχο νομιμότητας στα γραφεία της εταιρίας στην Επιτροπή Δημοπρασίας. Αφού γίνει έλεγχος των δικαιολογητικών έως την 12:00 μ.μ. κανείς άλλος δεν θα γίνει δεκτός κατά την διάρκεια της δημοπρασίας.
-Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την 4η Φεβρουαρίου 2019, τότε ο Πρόεδρος με νέα περίληψη διακήρυξης θα ορίσει νέα ημερομηνία που θα διεξαχθεί η δημοπρασία.
3. Ορίζεται ωςχρονική διάρκεια της μίσθωσης τα εννέα έτη (9) και αρχίζει από την ημερομηνία κατακύρωσης των πρακτικών των αποτελεσμάτων της διαδικασίας.
4. Για να γίνει  δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση μη οφειλής από τον Δήμο Νέστου, φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα καθώς και να καταθέσει εγγυητική επιστολή ίση σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί του  ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς μισθώματος δια ένα έτος, που θα αντικατασταθεί μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης με άλλη, ποσού ίσου με το μίσθωμα του έτους, που θα επιτευχθεί στη δημοπρασία. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους υπολοίπους που θα συμμετάσχουν στην δημοπρασία αμέσως μετά το τέλος αυτής.
5. Αποκλείονται επίσης της συμμετοχής στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς την Αναπτυξιακή Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ .
6. Ο τελευταίος πλειοδότης δεν αποκτά δικαίωμα για αποζημίωση λόγω μη έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας για οποιοδήποτε λόγο από το Δ.Σ. της εταιρίας.
7. Οι όροι και αντίγραφα της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στο γραφείο της Αναπτυξιακής Νέστου Αναπτυξιακή ΑΕ ΟΤΑ, στο Δήμο Νέστου, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη (τηλέφωνο 2591350117), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                
 
 
                               
O Πρόεδρος του  Δ.Σ. της Αναπτυξιακή Νέστου
Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ
 
Τουμπεκτσής Δημήτριος