Περίληψη Διακήρυξης "Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύνδεσης Νέου Παιδικού Σταθμού με 1ο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης"

Ο Δήμαρχος Νέστου
προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό συνοπτικό διαγωνισμό (σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/16), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου με τίτλο: "Κατασκευή Πεζογέφυρας Σύνδεσης Νέου Παιδικού Σταθμού με νέο 12θέσιο Δημοτικό Σχολείο Χρυσούπολης", προϋπολογισμού 59.979,12 € + 14.394,99 € (Φ.Π.Α. 24%) = 74.374,11 € και χρόνο περαίωσης, ενενήντα (90) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, που θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και την με αριθμό 5018/2017 τεχνική μελέτη.


Με το εν λόγω έργο με τίτλο : “ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΓΕΦΥΡΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΝΕΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕ ΝΕΟ 12ΘΕΣΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ ”, αντιμετωπίζεται η ανάγκη ευχερούς και ασφαλούς πρόσβασης των μαθητών – κηδεμόνων, στις πρόσφατα κατασκευασθείσες σχολικές μονάδες του νέου Παιδικού Σταθμού και του 12θέσιου Δημοτικού Σχολείου Χρυσούπολης.Ενδεικτικη-θεση-πεζογεφυρας.jpg