ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΡΟΜΑ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Διακηρύσσει ότι:
 
Εκτίθεται  σε μειοδοτική, φανερή και προφορική δημοπρασία  η αγορά ακινήτου από το Δήμο Νέστου για την λειτουργία δημοτικού κοιμητηρίου ΡΟΜΑ στην Κοινότητα  Χρυσοχωρίου και καλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν έγγραφη προσφορά εντός 20 ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης. Ως κριτήριο κατακύρωσης της δημοπρασίας ορίζεται η οικονομικότερη προφορά μεταξύ αυτών που θα κριθούν ότι πληρούν τα κριτήρια καταλληλότητας από την επιτροπή. Στη συνέχεια ο Δήμαρχος ορίζει την ημέρα και ώρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, καλώντας με έγγραφο του να λάβουν μέρος σ’ αυτήν μόνο εκείνοι των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα κατά τη διαδικασία της Α’ φάσης. Τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου ακινήτου  και τα απαραίτητα δικαιολογητικά περί συμμετοχής καταγράφονται στους όρους και προϋποθέσεις της πλήρους Διακήρυξης. Οι όροι της διακήρυξης βρίσκονται στα γραφεία του Δήμου Νέστου, οδός Πρεμετής, Χρυσούπολη (τηλέφωνο 2591350108/-103), από όπου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφο κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
                                                                  Με εκτίμηση,
                                                        Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ