Περίληψη Διακήρυξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ»,

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σχετικής μελέτης με αριθμό 5012/2017, προϋπολογισμού 59.980,00 € πλέον Φ.Π.Α..
 
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την Δευτέρα 17/07/2017, και ώρα 10:00’π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα
γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.