Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για το έργο : «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Χρυσούπολης»

Ο Δήμος Νέστου, προκηρύσσει ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως ισχύουν, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών Δ.Κ. Χρυσούπολης» προϋπολογισμού μελέτης 887.096,77 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), με CPV 45233120-6.