Διακήρυξη- Δημοπρασίας για την εκμίσθωση αγροτικών ακινήτων

`   elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Χρυσούπολη      02/05/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                             Αριθμ. Πρωτ.      6497
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
                       
Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
Έχοντας υπόψη:
Α) το Π.Δ. 270/81, (ΦΕΚ Α΄77/30-3-81)
Β) το Ν. 3852/2010
Γ) το Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/06)
Δ) την αριθμ. 102/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την εκμίσθωση των αγροτικών ακινήτων
Ε) την αριθμ. 46/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
 
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ο υ μ ε
 
Δημοπρασία πλειοδοτική, φανερή και προφορική για την εκμίσθωση των κάτωθι αγροτικών ακινήτων στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής, στις Δημοτικές Ενότητες Κεραμωτής  στο Χαϊδευτό, στο Μοναστηράκι, στη Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης, στις Τοπικές Κοινότητες Ν. Καρυάς, Πηγών, Αγιάσματος, Πέρνης, Ποντολιβάδου, Χρυσοχωρίου και στην Τοπική Κοινότητα της Δημοτικής Ενότητας Ορεινού στο Ελαφοχώρι και καλούμε τους ενδιαφερόμενους να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
 
Η δημοπρασία θα διεξαχθεί:
Α)  Την  15η  του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 08:00 π.μ. έως 14:30 μ.μ. για 1) την Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής ώρα έναρξης στις 08:00 π.μ.  και λήξη στις 12:30 π.μ.  2) στη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής, στο Χαϊδευτό ώρα έναρξης στις 12:30 π.μ. και λήξη στις  13:45 μ.μ., 3) τη Δημοτική Κοινότητα Κεραμωτής, στο Μοναστηράκι ώρα έναρξης 13:45 μ.μ. και λήξη στις 14:15 μ.μ., 4) την Τοπική Κοινότητα Ν. Καρυάς  ώρα έναρξης στις 14:15 μ.μ.  και λήξη στις 14:30 μ.μ., και
Β) Την 16η του μηνός Μαΐου του έτους 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 π.μ. έως 15:00 μ.μ. για  1) την Τοπική Κοινότητα Πηγών ώρα έναρξης στις 08:05 π.μ. και λήξη στις  10:30 π.μ., 2) την Τοπική Κοινότητα Αγιάσματος ώρα έναρξης στις 10:30 π.μ. και λήξη στις  11:00 π.μ., 3) την Δημοτική Κοινότητα Χρυσούπολης ώρα έναρξης στις 11:00 π.μ. και λήξη στις  13:00 μ.μ., 4) την Τοπική  Κοινότητα Πέρνης ώρα έναρξης στις 13:00 μ.μ. και λήξη στις 13:30 μ.μ., 5) την Τοπική Κοινότητα Ποντολιβάδου ώρα έναρξης στις 13:30 μ.μ και λήξη στις 14:00 μ.μ., 6) την Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου ώρα έναρξης στις 14:00 μ.μ. και λήξη στις 14:45 μ.μ. και 7) την Τοπική Κοινότητα Ελαφοχωρίου ώρα έναρξης στις 14:45 μ.μ. και λήξη στις 15:00 μ.μ.
 
Α.- Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο Δημοτικό Κατάστημα Χρυσούπολης και ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών.
 
Β.- Τα αγροτεμάχια που πρόκειται να εκμισθωθούν είναι:
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
 
1) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
 • Το με αριθμ. 176 ΚΑΕΚ210270714002 αγροτεμάχιο έκτασης   10.800 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 383 αγροτεμάχιο έκτασης  3.660 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 364 αγροτεμάχιο έκτασης  47.578 τ.μ.
 • Το με αριθμ.344β αγροτεμάχιο έκτασης 5.675 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 410δ αγροτεμάχιο έκτασης 2.367,86 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 257 ΚΑΕΚ 210270714009 αγροτεμάχιο έκτασης 7.625  τ.μ.
 • Το με αριθμ. 256 ΚΑΕΚ 210270714010 αγροτεμάχιο έκτασης 1.625  τ.μ.
 • Το με αριθμ. 410Ε αγροτεμάχιο έκτασης 1.420,81 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 287 αγροτεμάχιο έκτασης 1.379 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 312 αγροτεμάχιο έκτασης 2.913 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 308 αγροτεμάχιο έκτασης 13.669 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 350Α αγροτεμάχιο έκτασης 4.785 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 350Β αγροτεμάχιο έκτασης 2.846 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 430Β1  αγροτεμάχιο έκτασης 7.160  τ.μ.
 • Το με αριθμ. 430Β2 αγροτεμάχιο έκτασης 8.708 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 430Β3 αγροτεμάχιο έκτασης 5.820 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 430Β7 αγροτεμάχιο έκτασης 11.353 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 337 αγροτεμάχιο έκτασης 22.750 τ.μ.
 
 
 ΣΤΟ ΧΑΪΔΕΥΤΟ:
 • Το με αριθμ. 320 ΚΑΕΚ 210271210008 αγροτεμάχιο έκτασης 8.978 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 443 ΚΑΕΚ 210270828001 αγροτεμάχιο έκτασης 18.700 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 392 ΚΑΕΚ 210270825010 αγροτεμάχιο έκτασης 33.000 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 449 ΚΑΕΚ 210270828007 αγροτεμάχιο έκτασης 12.500 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 304 ΚΑΕΚ 210271207008 αγροτεμάχιο έκτασης 4.337 τ.μ.
 
 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ:
 • Το με αριθμ. 416 ΚΑΕΚ 210272046097 αγροτεμάχιο έκτασης 7.889 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 320 ΚΑΕΚ 210271601013 αγροτεμάχιο έκτασης 10.168 τ.μ.
 
 
2) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΑΡΥΑΣ:
 • Το με αριθμ. 569 ΚΑΕΚ 210451404003 αγροτεμάχιο έκτασης 25.000 τ.μ.
 
3) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ:
 • Το με αριθμ. 939 ΚΑΕΚ 210561306009 αγροτεμάχιο έκτασης 7.576 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 868 αγροτεμάχιο έκτασης 47.441 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 874 αγροτεμάχιο έκτασης  4.345 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 1062 ΚΑΕΚ 210561403022 αγροτεμάχιο έκτασης 22.462 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 1098 ΚΑΕΚ 210561501018 αγροτεμάχιο έκτασης 2.031 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 1551δα αγροτεμάχιο έκτασης 11.968,80 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 1102 ΚΑΕΚ 210561312001 αγροτεμάχιο έκτασης 5.004 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 981 αγροτεμάχιο έκτασης 40.270 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 907 αγροτεμάχιο έκτασης 12.871 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 971 ΚΑΕΚ 210561309001 αγροτεμάχιο έκτασης 32.624 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 462 ΚΑΕΚ 210560919015 αγροτεμάχιο έκτασης 10.035 τ.μ.
 
4) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ:
 • Το με αριθμ. 807 αγροτεμάχιο έκτασης 22.544 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 87 αγροτεμάχιο έκτασης 20.600 τ.μ.
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 
1) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ:
 • Το με αριθμ. 3 αγροτεμάχιο έκτασης 12.721 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 68 ΚΑΕΚ 210711602001 αγροτεμάχιο έκτασης  14.703 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 306 ΚΑΕΚ 210711716006 αγροτεμάχιο έκτασης  5.488 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 831 ΚΑΕΚ 210271332041 αγροτεμάχιο έκτασης  8.179 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 880 ΚΑΕΚ 210271434049 αγροτεμάχιο έκτασης  3.581 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 34 ΚΑΕΚ 210710209027 αγροτεμάχιο έκτασης  8.813 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 30 αγροτεμάχιο έκτασης  14.250 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 162 ΚΑΕΚ 210710406001 αγροτεμάχιο έκτασης 1.625 τ.μ.
 
2) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΗΣ:
 • Το με αριθμ. 1604 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 572 αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τ.μ.
 
3) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ:
 • Το με αριθμ. 321 αγροτεμάχιο έκτασης 9.375 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 208 αγροτεμάχιο έκτασης 2.700 τ.μ.
 
4) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ:
 • Το με αριθμ. 804β αγροτεμάχιο έκτασης 35.000 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 899 αγροτεμάχιο έκτασης 16.000 τ.μ.
 • Το με αριθμ. 1007 αγροτεμάχιο έκτασης 30.030 τ.μ.
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ
 
1) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ:
 • Το με αριθμ. 837 αγροτεμάχιο έκτασης 7.300 τ.μ.
 
 
Γ.- Η εκμίσθωση των αγροτεμαχίων είναι  τέσσερα (4) χρόνια και αρχίζει από την ημερομηνία
κατακύρωσης των πρακτικών του αποτελέσματος της δημοπρασίας.
 
Δ.- Τα αγροτεμάχια θα χρησιμοποιηθούν από τους  μισθωτές για καλλιέργεια.
 
Ε.- Ως ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς των  μισθωμάτων ορίζεται  ως εξής :
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ
 
1Α) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ:
 • Για το με αριθμ. 176 ΚΑΕΚ210270714002 αγροτεμάχιο έκτασης   10.800 τ.μ.  το ποσό των εκατόν οκτώ ευρώ (108,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 383 αγροτεμάχιο έκτασης  3.660 τ.μ. το ποσό των εκατόν δέκα επτά ευρώ και δώδεκα λεπτά (117,12 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 364 αγροτεμάχιο έκτασης  47.578 τ.μ. το ποσό των τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα επτά λεπτά (361,77 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 344β αγροτεμάχιο έκτασης 5.675 τ.μ. το ποσό των πεντακοσίων εξήντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτά  (567,50 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 410δ αγροτεμάχιο έκτασης 2.367,86 τ.μ. το ποσό των τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (35,52 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 257 ΚΑΕΚ 210270714009 αγροτεμάχιο έκτασης 7.625  τ.μ. το ποσό των εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (76,25 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 256 ΚΑΕΚ 210270714010 αγροτεμάχιο έκτασης 1.625  τ.μ. το ποσό των δέκα έξι ευρώ και είκοσι πέντε λεπτών (16,25 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 410Ε αγροτεμάχιο έκτασης 1.420,81 τ.μ. το ποσό των είκοσι ενός ευρώ και τριάντα ενός λεπτού (21,31 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 287 αγροτεμάχιο έκτασης 1.379 τ.μ. το ποσό των σαράντα πέντε ευρώ και πενήντα ενός λεπτών (45,51 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 312 αγροτεμάχιο έκτασης 2.913 τ.μ. το ποσό των ενενήντα έξι ευρώ και δέκα τριών λεπτών (96,13 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 308 αγροτεμάχιο έκτασης 13.669 τ.μ.  το ποσό των τετρακοσίων πενήντα ενός ευρώ (451,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 350Α αγροτεμάχιο έκτασης 4.785 τ.μ. το ποσό των εκατόν πενήντα επτά ευρώ και ενενήντα λεπτών (157,90 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 350Β αγροτεμάχιο έκτασης 2.846 τ.μ. το ποσό των ενενήντα τριών ευρώ και ενενήντα δύο λεπτών (93,92 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 430Β1  αγροτεμάχιο έκτασης 7.160  τ.μ. το ποσό των διακοσίων τριάντα έξι ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών  (236,28 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 430Β2 αγροτεμάχιο έκτασης 8.708 τ.μ. το ποσό των διακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τριάντα έξι λεπτών (287,36 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 430Β3 αγροτεμάχιο έκτασης 5.820 τ.μ. το ποσό των εκατόν ενενήντα δύο ευρώ (192,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 430Β7 αγροτεμάχιο έκτασης 11.353 τ.μ. το ποσό των τριακοσίων εβδομήντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα πέντε λεπτών (374,65 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
1β) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ :
 • Για το με αριθμ. 337 αγροτεμάχιο έκτασης 22.750 τ.μ. το ποσό των εξακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (682,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
ΣΤΟ ΧΑΪΔΕΥΤΟ:
 • Για το με αριθμ. 320 ΚΑΕΚ 210271210008 αγροτεμάχιο έκτασης 8.978 τ.μ. το ποσό των τετρακοσίων πενήντα επτά ευρώ και ογδόντα οκτώ λεπτών (457,88 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 443 ΚΑΕΚ 210270828001 αγροτεμάχιο έκτασης 18.700 τ.μ. το ποσό των εννιακοσίων πενήντα τριών ευρώ και εβδομήντα λεπτών (953,70 €)  ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 392 ΚΑΕΚ 210270825010 αγροτεμάχιο έκτασης 33.000 τ.μ. το ποσό των χιλίων εξακοσίων ογδόντα τριών ευρώ (1.683,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 449 ΚΑΕΚ 210270828007 αγροτεμάχιο έκτασης 12.500 τ.μ. το ποσό των εξακοσίων τριάντα επτά ευρώ και πενήντα λεπτών (637,50 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 304 ΚΑΕΚ 210271207008 αγροτεμάχιο έκτασης 4.337 τ.μ. το ποσό των διακοσίων είκοσι ενός ευρώ και δέκα εννέα λεπτών (221,19 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
ΣΤΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ:
 • Για το με αριθμ. 416 ΚΑΕΚ 210272046097 αγροτεμάχιο έκτασης 7.889 τ.μ. το ποσό των τετρακοσίων δύο ευρώ και τριάντα τεσσάρων  λεπτών (402,34 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Για το με αριθμ. 320 ΚΑΕΚ 210271601013 αγροτεμάχιο έκτασης 10.168 τ.μ. το ποσό των πεντακοσίων δέκα οκτώ ευρώ και πενήντα επτά λεπτών (518,57 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 2) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ Ν. ΚΑΡΥΑΣ:
 • Για το με αριθμ. 569 ΚΑΕΚ 210451404003 αγροτεμάχιο έκτασης 25.000 τ.μ. το ποσό των επτακοσίων πενήντα ευρώ (750,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
3Α) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ:
 • Το με αριθμ. 939 ΚΑΕΚ 210561306009 αγροτεμάχιο έκτασης 7.576 τ.μ. το ποσό των ογδόντα τριών ευρώ  και τριάντα τεσσάρων λεπτών (83,34 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 1062 ΚΑΕΚ 210561403022 αγροτεμάχιο έκτασης 22.462 τ.μ. το ποσό των διακοσίων είκοσι δύο ευρώ και τριάντα λεπτών (223,30 €)  ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 1098 ΚΑΕΚ 210561501018 αγροτεμάχιο έκτασης 2.031 τ.μ. το ποσό των είκοσι τεσσάρων ευρώ και ενενήντα πέντε λεπτών (24,95 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 1551δα αγροτεμάχιο έκτασης 11.968,80 τ.μ. το ποσό των εκατόν δέκα εννέα ευρώ και  εξήντα εννέα λεπτών (119,69 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 1102 ΚΑΕΚ 210561312001 αγροτεμάχιο έκτασης 5.004 τ.μ. το ποσό των εβδομήντα επτά ευρώ και σαράντα οκτώ λεπτών (77,48 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 971 ΚΑΕΚ 210561309001 αγροτεμάχιο έκτασης 32.624 τ.μ. το ποσό των τριακοσίων είκοσι έξι ευρώ (326,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 462 ΚΑΕΚ 210560919015 αγροτεμάχιο έκτασης 10.035 τ.μ. το ποσό των τριακοσίων είκοσι πέντε ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (325,98 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
3Β) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΗΓΩΝ:
 • Το με αριθμ. 868 αγροτεμάχιο έκτασης 47.441 τ.μ. το ποσό των επτακοσίων δώδεκα ευρώ (712,00€) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 874 αγροτεμάχιο έκτασης  4.345 τ.μ. το ποσό των εξήντα πέντε ευρώ (65,00€) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 981 αγροτεμάχιο έκτασης 40.270 τ.μ. το ποσό των εξακοσίων πέντε ευρώ (605,00€) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 907 αγροτεμάχιο έκτασης 12.871 τ.μ. το ποσό των εκατόν ενενήντα τριών ευρώ (193,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
4) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΜΑΤΟΣ:
 • Το με αριθμ. 807 αγροτεμάχιο έκτασης 22.544 τ.μ. το ποσό των εννιακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και ενενήντα τεσσάρων λεπτών (991,94 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 87 αγροτεμάχιο έκτασης 20.600 τ.μ. το ποσό των χιλίων ενενήντα ενός ευρώ και ογδόντα λεπτών (1.091,80 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
 
1) ΣΤΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ:
 • Το με αριθμ. 3 αγροτεμάχιο έκτασης 12.721 τ.μ. το ποσό των πεντακοσίων τριάντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτών (534,28 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 68 ΚΑΕΚ 210711602001 αγροτεμάχιο έκτασης  14.703 τ.μ. το ποσό των εξακοσίων δέκα επτά ευρώ και πενήντα τριών λεπτών (617,53 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 306 ΚΑΕΚ 210711716006 αγροτεμάχιο έκτασης  5.488 τ.μ. το ποσό των διακοσίων τριάντα ευρώ και πενήντα λεπτών (230,50 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 831 ΚΑΕΚ 210271332041 αγροτεμάχιο έκτασης  8.179 τ.μ. το ποσό των τριακοσίων τριάντα ευρώ και σαράντα τριών λεπτών (330,43 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 880 ΚΑΕΚ 210271434049 αγροτεμάχιο έκτασης  3.581 τ.μ. το ποσό των εκατόν σαράντα τεσσάρων ευρώ και εξήντα επτά λεπτών (144,67 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 34 ΚΑΕΚ 210710209027 αγροτεμάχιο έκτασης  8.813 τ.μ. το ποσό των εκατόν εβδομήντα εννέα ευρώ και ενενήντα έξι  λεπτών (179,96 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 30 αγροτεμάχιο έκτασης  14.250 τ.μ. το ποσό των διακοσίων ενενήντα ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών (290,99 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 162 ΚΑΕΚ 210710406001 αγροτεμάχιο έκτασης 1.625 τ.μ. το ποσό των τριάντα τριών ευρώ και δέκα οκτώ λεπτών (33,18 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
2Α) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΗΣ:
 • Το με αριθμ. 1604 αγροτεμάχιο έκτασης 10.000 τ.μ. το ποσό των εκατό ευρώ (100,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
2β) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΝΗΣ:
 • Το με αριθμ. 572 αγροτεμάχιο έκτασης 3.000 τ.μ. το ποσό των σαράντα πέντε ευρώ (45,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
3α) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ:
 • Το με αριθμ. 321 αγροτεμάχιο έκτασης 9.375 τ.μ. το ποσό των εκατόν δώδεκα ευρώ και πενήντα λεπτών (112,50 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
3β) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΝΤΟΛΙΒΑΔΟΥ:
 • Το με αριθμ. 208 αγροτεμάχιο έκτασης 2.700 τ.μ. το ποσό των σαράντα ευρώ (40,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
4) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ  ΧΡΥΣΟΧΩΡΙΟΥ:
 • Το με αριθμ. 804β αγροτεμάχιο έκτασης 35.000 τ.μ. το ποσό των χιλίων εξακοσίων έξι ευρώ και πενήντα λεπτών (1.606,50 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 899 αγροτεμάχιο έκτασης 16.000 τ.μ. το ποσό των επτακοσίων είκοσι ευρώ (720,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
 • Το με αριθμ. 1007 αγροτεμάχιο έκτασης 30.030 τ.μ. το ποσό των χιλίων επτακοσίων πενήντα έξι ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών (1.756,75 €) ετήσιο μίσθωμα.
 
 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΕΙΝΟΥ
 
1) ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΛΑΦΟΧΩΡΙΟΥ:
 • Το με αριθμ. 837 αγροτεμάχιο έκτασης 7.300 τ.μ. το ποσό των εβδομήντα τριών ευρώ (73,00 €) ετήσιο μίσθωμα.
  
ΣΤ.- Για να γίνει κανείς δεκτός στην δημοπρασία οφείλει να καταθέσει εγγύηση για την συμμετοχή στην δημοπρασία σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό (10%) του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου επί μισθίου ενός έτους τουλάχιστον όπως ορίζεται στον 5ο όρο του ελαχίστου ορίου της πρώτης προσφοράς μισθώματος δια εκάστη περίπτωση. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους υπολοίπους που θα συμμετάσχουν στην δημοπρασία αμέσως μετά το τέλος αυτής.
Αποκλείονται της συμμετοχής στην δημοπρασία αυτοί που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς τον Δήμο Νέστου και στο ΤΟΕΒ (όσον αφορά τα εκμισθούμενα ακίνητα).
Επίσης αποκλείονται της δημοπρασίας αυτοί που έχουν υπογράψει συμβάσεις με τον Δήμο Νέστου ως εγγυητές, των οποίων οι πλειοδότες δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις.
 
Ζ.-  Κάθε προσφορά πλειοδότη πρέπει να είναι ανωτέρα αυτής του πρώτου ορίου κατά χρηματικό ποσό πέντε τοις εκατό (5%) τουλάχιστον στρογγυλοποιούμενη προς τα άνω και σε ακέραιες τιμές.
 
Η.- Αν κάποιος πλειοδοτήσει για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, προ της ενάρξεως του συναγωνισμού, παρουσιάζοντας και προς το σκοπό αυτό το νόμιμο πληρεξούσιο, άλλως θεωρείται ότι μετέχει για λογαριασμό του.
 
Θ.- Αυτός που θα αναδειχθεί τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μαζί με αυτόν  τα πρακτικά δημοπρασίας, καθιστάμενος έτσι αλληλέγγυος και σε ολόκληρο υπεύθυνος μαζί του για την εκπλήρωση των όρων της μισθωτήριας σύμβασης.
 
Ι.- Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα ημερών από της κοινοποιήσεως, ενεργούμενης επί αποδεικτικού παραλαβής της αποφάσεως της διοικητικής αρχής περί κατακυρώσεως ή εγκρίσεως του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που έχει κατατεθεί καταπίπτει υπέρ του Δήμου χωρίς δικαστική παρέμβαση, ενεργείται δε αναπλειστηριασμός σε βάρος τούτου και του εγγυητή του ενεχομένων και των δύο για την μικρότερη διαφορά του αποτελέσματος της δημοπρασίας από της προηγουμένης όμοιας.
Επίσης μετά την παρέλευση της υπό του άρθρου αυτού προθεσμίας η σύμβαση θεωρείται οριστικά καταρτισθείσα ασχέτως της μη προσέλευσης του πλειοδότου.
 
ΙΑ.-  Οι ημερομηνίες και ώρες δημοπράτησης ανά αγροτεμάχιο, αναφέρονται στο ωρολόγιο πρόγραμμα δημοπρασίας το οποίο επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας διακήρυξης.
 
ΙΒ.- Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων του Δήμου Νέστου για την εργάσιμες ημέρες και ώρες, διεύθυνση Πρεμετής, τηλέφωνα: 2591 350 111 – 112, FAX.: 25910 25273.
Αντίγραφο της διακήρυξης χορηγείται ή αποστέλλεται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.
              
 
                                                                                       Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
                                                                            
 
                                                                                   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ