Ανοιχτός Διαγωνισμός για τη "Μίσθωση Μηχανημάτων με χειριστή/οδηγό"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Μίσθωση Μηχανημάτων με χειριστή / οδηγό», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5007/2019, προϋπολογισμού 44.274,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 20-06-2019 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών