Διαγωνισμός "Προμήθεια Τροφίμων"

 
Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και του Νομικού Προσώπου ΕΥνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5022/2017, προϋπολογισμού 510.068,00 ευρώ πλέον με Φ.Π.Α..(Α/α ΕΣΗΔΗΣ 48735).
 
"Αναρτήθηκε ο πίνακας ειδών σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) στην ιστοσελίδα του ΕΣΗΔΗΣ για το διαγωνισμό (Α/α διαγωνισμού 48735)"