Διαγωνισμός "Προμήθεια Καυσίμων, Λιπαντικών και Συναφών Ειδών"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Διεθνής Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΏΝ» για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5023/2017, προϋπολογισμού 1.127.977,10 ευρώ
πλέον με Φ.Π.Α.. (Α/α. ΕΣΗΔΗΣ 48660)

" Στη σελίδα του διαγωνισμού στο Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ αναρτήθηκαν διευκρινίσεις σχετικά με τον διαγωνισμό"