Διαγωνισμός για την "Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου e-SOHECA"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την «προμήθεια εξοπλισμού, για τις ανάγκες του έργου e-SOHECA», του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5021/2018, προϋπολογισμού 64.878,07 ευρώ πλέον ΦΠΑ μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. (α/α 65736)