Διαγωνισμός "Υπηρεσίες καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων" - 19/04/2018

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «Υπηρεσίες καθαριότητας κοινοχρήστων χώρων» (κατ΄ αποκλειστικότητα σε ΚΟΙΣΠΕ) , για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής προϋπολογισμού 39.900,00€ πλέον ΦΠΑ