Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Τροφίμων"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ», για τις ανάγκες του ΝΠΔΔ Ευνεστία, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5027/2017, προϋπολογισμού 60.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 09-01-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.

"Αναρτήθηκαν το ΤΕΥΔ, ο Πίνακας Ειδών καθώς και το οικονομικό έντυπο"