Διαγωνισμός "Προμήθεια Καυσίμων για τις ανάγκες της Β/θμιας Σχολικής Επιτροπής

   "Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ (Πετρέλαιο Θέρμανσης», για τις ανάγκες
της Β’ βάθμιας Σχολικής Επιτροπής, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον
ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 20-11-2017 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών)"