Διαγωνισμός "Προμήθεια Καυσίμων" -19/04/2018

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη, για τις ανάγκες των οχημάτων του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, προϋπολογισμού 40.000,00€ πλέον ΦΠΑ.