Πρόχειρος Ανοικτός Μειοδοτικός Διαγωνισμός για «Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για «Υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νέστου», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5014/2018, προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 27-6-2018 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.