Ανοιχτός Διαγωνισμός για την "Εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος τηλεφροντίδας του Δήμου Νέστου'

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με υποβολή ηλεκτρονικών προσφορών για την ανάδειξη αναδόχου για «Την εγκατάσταση και λειτουργία ενός συστήματος τηλεφροντίδας του Δήμου Νέστου στα πλαίσια του έργου «e-Social Health Care» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA»
μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ ( α/α συστήματος 68407).