Ανοικτός Διαγωνισμός για τα "ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ"

   Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό Διαγωνισμό για την εκτέλεση του έργου με τίτλο : « ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ Τ.Κ. ΖΑΡΚΑΔΙΑΣ ” την Πέμπτη 19/10/2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα αρχεία.
 
Με την με αριθμό 5014/17 μελέτη η οποία εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου, δίνεται λύση σε προβλήματα τεχνικής φύσης που ενέσκηψαν στο κτίριο αλλά και σε τμήμα του τοίχου αντιστήριξης της αυλής του Νηπιαγωγείου Ζαρκαδιάς και σε σωληνωτό οχετό διέλευσης ομβρίων υπερκείμενου δρόμου, παράλληλου της Εγνατίας οδού.