Διαγωνισμός "Προμήθεια Λαμπτήρων, Λαμπτήρων LED και Ηλεκτρολογικού Υλικού"

 
"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Λαμπτήρων, Λαμπτήρων LED και Ηλεκτρολογικού Υλικού», για τις ανάγκες του Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5033/2016, προϋπολογισμού 73.998,24 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%).
Ο Διαγωνισμός θα γίνει την 23-01-2017 και ώρα 11:00 π.μ. (λήξη υποβολής προσφορών) στα γραφεία του Δήμου Νέστου στην οδό Πρεμετής, ενώπιον της αρμόδιας Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών.