Ανοιχτός διαγωνισμός ΔΕΥΑΝ "Κατασκευή αντλιοστασίου για την ενοποίηση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου και πρώην Δήμου Κεραμωτής"

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου διακηρύσσει ανοιχτό
διαγωνισμό με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με
βάση την τιμή, για την ανάθεση του έργου "Κατασκευή αντλιοστασίου για την
ενοποίηση των εξωτερικών δικτύων ύδρευσης Χρυσούπολης, Χρυσοχωρίου και
πρώην Δήμου Κεραμωτής" , με προϋπολογισμό 245.967,74 € (πλέον Φ.Π.Α.) και
χρόνο περαίωσης τους δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.