Ανοιχτός Διαγωνισμός για την "Προμήθεια Κάδων Απορριμμάτων"- 20/11/2018

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με
σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ», για τις ανάγκες του
Δήμου Νέστου, με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει
τιμής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με
αριθμό 5045/2018, προϋπολογισμού 24.224,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ.