Ανοιχτός Διαγωνισμός- Δράσεις επικοινωνίας & διάχυσης, καταγραφής & υιοθέτησης κοινών πρακτικών του έργου "e-Social Health Care"

"Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Πρόχειρο Ανοικτό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Δράσεις επικοινωνίας και διάχυσης, καταγραφής και υιοθέτησης κοινών πρακτικών του έργου «e-Social Health Care» στο πλαίσιο του προγράμματος διασυνοριακής συνεργασίας Interreg V-A Greece – Bulgaria 2014 – 2020 με ακρωνύμιο e-SOHECA», με κριτήριο κατακύρωσης τη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σχετικής μελέτης με αριθμό 5048/27.09.2018, προϋπολογισμού 31.693,55 ευρώ πλέον ΦΠΑ"