Ανοιχτός Διαγωνισμός "Επισκευή- Στεγανοποίηση δώματος Λυκείου Χρυσούπολης"

Ο Δήμαρχος Νέστου προκηρύσσει Δημόσιο Ανοικτό συνοπτικό Διαγωνισμό για το έργο με τίτλο : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ” την Τρίτη 17/10/2017, όπως αναλύεται στα συνημμένα αρχεία.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 74.309,33 € (ευρώ) με 24% Φ.Π.Α. που αναλογεί και η χρηματοδότησή του προέρχεται από πιστώσεις Ο.Σ.Κ. για την επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων (Κ.Α. 1312.0005).
Με την παρούσα μελέτη με τίτλο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΔΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ”, η οποία εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Νέστου αντιμετωπίζεται το έντονο πρόβλημα εισροής νερού που παρουσιάστηκε στο κτίριο που στεγάζεται το Λύκειο της Δημοτικής Κοινότητας Χρυσούπολης.
Η όλη κατασκευή θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κατασκευής Δημοσίων Έργων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και τις υποδείξεις της υπηρεσίας.