Πρόσληψη 8 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέστου

         elliniki-dimokratia.png                                                                                                   ΑΔΑ:Ω1ΣΓΩΚΣ-ΖΥ5
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
                                                                                                            Χρυσούπολη, 24/4/2018
                                                                                                            Αριθμ. Πρωτ.: 6326
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
υπ' αριθμ. ΣΟΧ  2/2019
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
Ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Νέστου ως εξής:
 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
100 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ (Γ΄ (C) κατηγορίας με κάρτα ψηφιακού ταχογράφου) 8 ΜΗΝΕΣ 3
101 ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ
8 ΜΗΝΕΣ 5
 
 
Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       
 
Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής.
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Νέστου, Πρεμετής, Τ.Κ. 642 00 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού υπόψιν κας Πανταζή Πηνελόπης (τηλ. επικοινωνίας: 2591350151). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νέστου, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και  εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία ή μη εργάσιμη),  τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 16η Μαΐου 2019 και λήγει την 27η Μαΐου 2019 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ