ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 elliniki-dimokratia.png
           
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Χρυσούπολη, 30/7/2018                                          
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                          Αριθμ. Πρωτ. 11401
     ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
 
Ο ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 206 του Ν. 3584/07, όπως αντικαταστάθηκε  με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015.
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 41 Ν. 4325/15 και άρθρου 9 Ν. 4350/15, όπως ισχύουν.
 3. Την υπ΄ αριθμ. 147/2018 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Νέστου.
 4. Την υπ΄ αριθμ. 13090/27-7-2018 εγκριτική απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης.
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ΦΕΚ 1708/11-7-2013 τεύχος Β΄.
 6. Την αριθμ. 9243/2018 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Νέστου για την ύπαρξη των σχετικών πιστώσεων.
Ανακοινώνει
 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών ή πρόσκαιρων αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου μας για τις ανάγκες της νέας αντιπυρικής περιόδου ως εξής:
 
 
Κωδικός
θέσης
Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμός
ατόμων
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΥΕ  Εργατών για πυροπροστασία 3 ΜΗΝΕΣ 4
 
 
 
 
Ειδικότητα
 
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
ΥΕ  Εργατών για πυροπροστασία Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/97.
 
 
 
 
 
Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       
 
 
 
 
 
 
ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
 
Οι ενδιαφερόμενοι μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικά τα εξής δικαιολογητικά:
 1. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
 2. Απογραφικό Δελτίο ΙΚΑ.
 3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι δεν έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα
 4. Υπεύθυνη δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους μόνιμους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07.
 5. Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνουν αν το αμέσως προηγούμενο δωδεκάμηνο που συμπληρώνεται κατά την τελευταία ημέρα της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων έχουν απασχοληθεί σε δημόσια υπηρεσία ή νομικό πρόσωπο του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν. 2190/94 με την ιδιότητα του εποχιακού υπαλλήλου ή για κάλυψη περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών.
 6. Άδεια διαμονής για τους υποψηφίους χωρίς ελληνική ιθαγένεια.
 
 

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν στο γραφείο προσωπικού του Δήμου Νέστου (Πρεμετής 64200 Χρυσούπολη)
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει την 31/7/2018 και λήγει την 9/8/2018 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ