Ματαίωση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια Λαμπτήρων, Λαμπτήρων LED και Ηλεκτρολογικού Υλικού

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     Χρυσούπολη 13/1/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                           Αριθ. Πρωτ.: 524
                                                                                                     Αριθμ. Αποφ.: 161
ΘΕΜΑ: «Ματαίωση διενέργειας διαγωνιστικής διαδικασίας για την προμήθεια
Λαμπτήρων, Λαμπτήρων LED και Ηλεκτρολογικού Υλικού»
 
 Ο Δήμαρχος Νέστου
Έχοντας υπόψη :
1. Την με αριθμό πρωτ. 21069/29-12-2016 περίληψη διακήρυξης του Δημόσιου
Πρόχειρου Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού
2. Τη με αριθμό πρωτ. 523/13-1-2017 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διεξαγωγής
Διαγωνισμών για την επανάληψη της εκτέλεσης του ανοικτού δημόσιου
διαγωνισμού,
Αποφασίζει
Την ματαίωση της διενέργειας του δημόσιου πρόχειρου ανοικτού διαγωνισμού με τον
τίτλο του θέματος την 23η Ιανουαρίου 2016.
Την επανάληψη της διενέργειας του διαγωνισμού με νέους όρους και τεχνικές
προδιαγραφές, που θα εγκριθούν με μεταγενέστερη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Νέστου.
Ο Δήμαρχος Νέστου
Τσομπανόπουλος Ευάγγελος