ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΔΩΡΕΑΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Σύμφωνα με το άρθρο 33 του Ν.4368/16 (ΚΥΑ Α3 (γ) ΓΠΟΙΚ 25132/4-4-2016 ΦΕΚ 908/4-4-2016 Τ.Β.), δεν κατατίθενται πλέον νέες αιτήσεις για έκδοση και θεώρηση βιβλιαρίων ανασφάλιστων. Όλοι οι ανασφάλιστοι έχουν τώρα πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας μόνο με το ΑΜΚΑ τους.
Η πρόσβαση σε φαρμακευτική περίθαλψη γίνεται απευθείας σε ιδιωτικά φαρμακεία και σε φάρμακα ειδικής κατηγορίας στο φαρμακείο του νοσοκομείου.