Αρ. Απ. 277/2016 «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 13ο/28 -9-2016 συνεδρίασης

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης:    277/2016
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοιμητηρίων».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
Πρόεδρος: Καραγεωργίου Γεώργιος
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18.00 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 15395/22-9-2016  έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού κ. Καραγεωργίου Γεωργίου, κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010, παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 25 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Καραγεωργίου Γεώργιος, Κοσμίδου Λαρίσα, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος,  Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Ψυλλίδου Ελένη, Τουμπεκτσής Δημήτριος,  Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη – Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη, Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Τσακαλίδης Ιωάννης, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Ζυγούλας Γεώργιος, Πολίτης Λουκάς, Μερμελέγκας Γεώργιος, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Κουμπίδης Θεόδωρος, Αμπεριάδης Περικλής, Γκιόγκης Λάζαρος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Λεπίδας Γεώργιος, Τερζόπουλος Ιωάννης, 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: Κανείς.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών, ο Προϊστάμενος του Οικονομικού Τμήματος Λεοντής Παναγιώτης, η Προϊσταμένη Τμήματος Προγραμματισμού Καραγεώργη Ισμήνη και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Λόβουλου Κυριακή.
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το δέκατο πέμπτο (15ο)  θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του Σώματος τα κάτωθι:
Με την αριθ. 12243/εγκ.41/146-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ρυθμίζονται θέματα που αφορούν την κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ ά  βαθμού επί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06) Στο κεφάλαιο 1 παρ. ΙΙΙ αυτής αναφέρονται  τα εξής: 
 «Ωστόσο, όταν προκύψει περίπτωση επιβολής φόρου, τέλους κλπ, επί θεμάτων για τα οποία ο οικείος δήμος ή κοινότητα εκδίδει τοπική κανονιστική απόφαση, με την οποία θέτει κανόνες ή όρους και προϋποθέσεις για τη ρύθμισή τους (πχ. προσδιορισμός και λειτουργία των χώρων στάθμευσης των οχημάτων, καθορισμός κοινοχρήστων χώρων, λειτουργία του συστήματος ύδρευσης), απαιτείται η έκδοση δύο διακριτών αποφάσεων: ειδικότερα, η μία απόφαση θα αφορά τους όρους και τις προϋποθέσεις του υπό ρύθμιση θέματος (σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 79 ΚΔΚ), ενώ με την άλλη θα επιβάλλεται το αντίστοιχο τέλος κλπ (σύμφωνα με τη διαδικασία του κεφ. 2 της παρούσας)» (σχετ. οι αριθ. 2211/2003 και 1282/2002 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας). 
Ως εκ τούτου σε εφαρμογή της σχετικής ως άνω εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών καθώς και της σχετικής νομολογίας επί του θέματος για το θέμα έχουν γνωμοδοτήσει σχετικά τόσο η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής με την αριθ.27/2016 απόφαση της με την οποία και παραπέμφθηκε για έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο εν λόγω κανονισμός, όσο και η Οικονομική Επιτροπή με την αριθ.107/2016 όμοια απόφαση της με την οποία και παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο η διαδικασία επιβολής προστίμων αναφορικά με  τον εν λόγω κανονισμό.  
Ως εκ τούτου παραθέτουμε σχέδιο του εν θέματι κανονισμού και παρακαλούμε για την έγκριση του. 
Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου αφού έλαβαν υπόψη τους την ανωτέρω εισήγηση και:
 1. Τις διατάξεις:
 • του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν
 • του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, όπως ισχύουν  
 1. Την αριθ. 12243/εγκ.41/146-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν την κανονιστική αρμοδιότητα των ΟΤΑ ά  βαθμού επί επιβολής φόρων, τελών, δικαιωμάτων και εισφορών στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων Τον κατάλογο των υπηρετούντων υπαλλήλων στο Δήμο
 2. Την αριθ.27/2016, σχετική με το θέμα, απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 3. Την αριθ. 107/2016 όμοια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
 
(1). Εγκρίνει τον Κανονισμό των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου με τα επιβαλλόμενα κατά περίπτωση πρόστιμα , ο οποίος και έχει ως εξής:
 
 
 
ΔΗΜΟΣ    ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ
 
 
 
 
31 Αυγούστου 2016
 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 
Άρθρο 1° - Αντικείμενο του κανονισμού
Άρθρο 2° - Νομικό πλαίσιο
Άρθρο 3° - Νομικός Χαρακτηρισμός
Άρθρο 4° - Περιγραφή Κοιμητηρίων
Άρθρο 5° - Ώρες λειτουργίας
Άρθρο 6° - Ευταξία - Καθαριότητα
Άρθρο 7° - Ενταφιασμός Νεκρών
Άρθρο 8° - Δωρεάν Ενταφιασμός
Άρθρο 9° - Τάφοι
Άρθρο 10° - Οικογενειακοί τάφοι
Άρθρο 11° - Κατάργηση οικογενειακών τάφων
Άρθρο 12° - Έννοια ανακομιδής
Άρθρο 13° - Χρόνος - διαδικασία ανακομιδής οστών
Άρθρο 14° - Φύλαξη οστών
Άρθρο 15° - Παράταση ταφής
Άρθρο 16° - Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών
Άρθρο 17° - Υποχρεώσεις προσωπικού - υπηρεσίας Δήμου
Άρθρο 18° - Αρμόδια όργανα
Άρθρο 19° - Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
Άρθρο 20° - Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων
Άρθρο 21° - Κέντρα αποτέφρωσης
Άρθρο 22° - Βιβλία
Άρθρο 23° - Γενικές Διατάξεις
Άρθρο 24° - Ισχύς του κανονισμού
 
Άρθρο 1° - Αντικείμενο του κανονισμού
Ο παρών κανονισμός έχει ως αντικείμενο την καθιέρωση λεπτομερών κανόνων για τη διοίκηση, τη διαχείριση και τη λειτουργία όλων των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Νέστου.
 
Άρθρο 2° - Νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 75 του Δ.Κ.Κ. (Ν. 3463/2006) στην αρμοδιότητα των δήμων ανήκει ο καθορισμός των χώρων για τη δημιουργία κοιμητηρίων και η παροχή γνώμης για τον καθορισμό χώρων αποτέφρωσης νεκρών καθώς και η δημιουργία, συντήρηση και λειτουργία κοιμητηρίων και κέντρων αποτέφρωσης νεκρών (άρ. 75 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε με το άρ. 5 του Ν.4144/13).
 
Στην αρμοδιότητα του Δήμου Νέστου υπάγεται η διαχείριση και η διοίκηση όλων των λειτουργούντων κοιμητηρίων, ανεξάρτητα από τον τρόπο ίδρυσής τους, εκτός από :
α)      τα μη λειτουργούντα εκκλησιαστικά κοιμητήρια
β)      τους χώρους ταφής σε μοναστήρια και ησυχαστήρια και
γ)       τους μεμονωμένους τάφους σε περιβόλους ενοριακών ναών και ιδρυμάτων (Γνωμ. ΝΣΚ 316/1995).
 
Ο κανονισμός λειτουργίας των δημοτικών κοιμητηρίων του Δήμου Νέστου εκδίδεται βάσει των διατάξεων του αρ. 79 του Ν. 3463/2006 και του αρ. 4 παρ. 1 του Α.Ν. 582/68, αποτελεί κανονιστική διοικητική πράξη και διέπεται από τις παρακάτω διατάξεις:
 1. Του Α.Ν. 445/1968, (Φ.Ε.Κ. 130Α), «Περί νεκροταφείων και ενταφιασμού νεκρών»
 2. Του Α.Ν. 582/1968, (Φ.Ε.Κ. 225Α), «Περί δημοτικών και κοινοτικών κοιμητηρίων»
 3. Του άρθρου 75 παρ. I περίπτ. β υποπερίπτ. 10 και παρ. II περίπτ. 8 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων - Ν. 3463/2006 όπως αυτός ισχύει
 4. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπου τυγχάνει εφαρμογής
 5. Της Υ.Α. αριθ. Α5/1210 της 19 Απρ./10 Μαΐου 1978, «Περί όρων ιδρύσεως κοιμητηρίων»
 6. Των άρθρων 35, 966 και 970 Αστικού Κώδικα
 7. Του Ν. 547/1977 (Φ.Ε.Κ. 56Α) «Περί Διοικήσεως των μη ενοριακών ναών των κοιμητηρίων»
 8. Του Β.Δ. της 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α) «Περί των προσόδων των Δήμων και Κοινοτήτων»
 9. Του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
 10. Του Ν. 344/76 (ΦΕΚ 143/76 τεύχος Α') «Περί ληξιαρχικών πράξεων»
 11. Του Ν. Ν.4144/13 (ΦΕΚ 88/18.04.2013 τεύχος Α') «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας»
 12. Του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο. Ε. Υ ) του Δήμου
 
Άρθρο 3° - Νομικός Χαρακτηρισμός
 1. Τα κοιμητήρια, οι τάφοι και τα ταφικά μνημεία χαρακτηρίζονται ως πράγματα εκτός συναλλαγής κατά το άρθρο 966 του Αστικού Κώδικα και για το λόγο αυτό δεν είναι δεκτικά εννόμων σχέσεων, όπως η εκποίηση, η μίσθωση, η χρησικτησία, η κατάσχεση και η υποθήκευση. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 970 του Αστικού Κώδικα δύναται να αποκτάται ιδιαίτερο ιδιωτικό δικαίωμα (ειδικό δικαίωμα) για ορισμένο χώρο ταφής (σύσταση οικογενειακού τάφου) (άρ. 3 παρ.1 Α.Ν. 582/68).
 2. Η παραχώρηση ιδιαιτέρου δικαιώματος ταφής από τον Δήμο, αποτελεί διοικητικής φύσεως παραχώρηση αδείας χρήσεως δημοτικού πράγματος. Οι σχετικές πράξεις του Δήμου είναι εκτελεστές διοικητικές πράξεις.
 3. Ο χώρος για τον οποίο παρέχεται δικαίωμα χρήσης δεν αποτελεί περιουσιακό στοιχείο εκείνου προς τον οποίο έγινε η παραχώρηση και απαγορεύεται η μεταβίβασή του σε ειδικούς (πώληση, δωρεά, ανταλλαγή) και καθολικούς (κληρονομιά, διαθήκη) διαδόχους του (αρ. 3 παρ. 2 Α.Ν. 582/68).
Στα κοιμητήρια των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων με απόφαση του, το Δημοτικό Συμβούλιο, δύναται να επιβάλλει δημοτικά τέλη και δικαιώματα, όταν οι παρεχόμενες υπηρεσίες επεκτείνονται και σε αυτά.
 
Άρθρο 4° - Περιγραφή Κοιμητηρίων
Ο Δήμος Νέστου διοικεί και διαχειρίζεται στην περιφέρεια του κοιμητήρια που βρίσκονται στις εξής θέσεις :
Α)         Δ.Ε. Χρυσούπολης
Κεντρικό κοιμητήριο Χρυσούπολης και κοιμητήριο Προαστίου 
Κοινότητα Αβραμυλιάς, στην Αβραμυλιά και στην Δαμασκηνιά
Κοινότητα Γέροντα, στον Γέροντα
Κοινότητα Γραβούνης, στην Γραβούνα
Κοινότητα Διαλεκτού, στο Διαλεκτό, στο Εκλεκτό και στην Κρήνη
Κοινότητα Ερατεινού, στο Ερατεινό
Κοινότητα Ζαρκαδιάς, στην Ζαρκαδιά
Κοινότητα Ξεριά, στον Νέο Ξεριά και στον Παλαιό Ξεριά
Κοινότητα Παραδείσου, στον Παράδεισο
Κοινότητα Πέρνης, στην Πέρνη
Κοινότητα Πετροπηγής, στην Πετροπηγή
Κοινότητα Ποντολιβάδου, στο Ποντολίβαδο και στην Νέα Κώμη
Κοινότητα Χρυσοχωρίου, στο Χρυσοχώρι
 
Β) Δ.Ε Κεραμωτής
Κοινότητα Κεραμωτής, στην Κεραμωτή, στο Μοναστηράκι και στο Χαϊδευτό
Κοινότητα Αγιάσματος, στο Αγίασμα
Κοινότητα Νέας Καρυάς, στην Νέα Καρυά
Κοινότητα Πηγών, στις Πηγές
 
Γ) Δ.Ε Ορεινού
Κοινότητα Λεκάνης, στην Λεκάνη
Κοινότητα Αγίου Κοσμά, στον Άγιο Κοσμά και στον Σκοπό
Κοινότητα Διποτάμου, στον Διπόταμο
Κοινότητα Δυσβάτου, στο Δύσβατο και στο Στεγνό
Κοινότητα Ελαφοχωρίου, στο Ελαφοχώρι
Κοινότητα Κεχροκάμπου στον Κεχρόκαμπο
Κοινότητα Μακρυχωρίου, στο Μακρυχώρι, στους Νικητές και στο Στενωπό
Κοινότητα Πλαταμώνος, στον Πλαταμώνα
 
Άρθρο 5° - Ώρες λειτουργίας
 1. Τα κοιμητήρια λειτουργούν όλες τις ημέρες της εβδομάδας από την ανατολή μέχρι και τη δύση του ηλίου.
 2. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα κοιμητήρια σε εργαζόμενους και μη, κατά τις ώρες που είναι κλειστά.
 3. Κατά τις Κυριακές και λοιπές κατά Νόμο εξαιρετέες ημέρες απαγορεύεται οποιαδήποτε εργασία εντός των κοιμητηρίων, εξαιρέσει της ταφής, του ποτίσματος των ανθέων και της αφής των κανδυλίων.
 
Άρθρο 6° - Ευταξία - Καθαριότητα
Η εικόνα των κοιμητηρίων μαρτυρεί το πολιτιστικό επίπεδο των κατοίκων του Δήμου.
Για την καλή εικόνα και λειτουργία των κοιμητηρίων απαγορεύεται :
 1. Η είσοδος σε οποιοδήποτε όχημα δεν έχει σχετική άδεια από τον Δήμο εκτός των νεκροφόρων, κατά την τελετή ταφής.
 2. Η έκθεση πένθιμων αντικειμένων και συναφών  ειδών, η εγκατάσταση  διαφημίσεων  οποιασδήποτε  μορφής,  καθώς  και  οποιασδήποτε  μορφής πώληση  αντικειμένων,  τόσο  εντός,  όσο  και  επί  του  κοινόχρηστου  χώρου  εκτός.
 3. Η επεξεργασία των μαρμάρων για τους τάφους στο χώρο του κοιμητηρίου, παρά μόνο επιτρέπονται οι εργασίες των ιδιωτών τεχνιτών για την τοποθέτηση και συναρμολόγηση υλικών, τα οποία θα πραγματοποιούνται κατά τις ώρες λειτουργίας του κοιμητηρίου και σύμφωνα με τις διατάξεις περί κοινής ησυχίας.
 4. Το φύτεμα λουλουδιών περιφερειακά των μνημάτων και η τοποθέτηση γλαστρών και άλλων αντικειμένων που αυξάνουν τον καταλαμβανόμενο από τον τάφο χώρο.
 5. Η φύτευση  δένδρων ή θάμνων, χωρίς την έγκριση του Γραφείου Συντήρησης Πρασίνου του Δήμου. Σε περίπτωση παράβασης επιβάλλεται  χρηματικό πρόστιμο  το οποίο θα κυμαίνεται ί από το ποσό των πενήντα (50,00€) ευρώ έως το ποσό των διακοσίων ευρώ (200,00€) ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης και το κόστος αποκατάστασης τη. Το αρχικώς επιβληθέν πρόστιμο  θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
 6. Η εγκατάλειψη πάσης φύσεως υλικών και απορριμμάτων που χρησιμοποιήθηκαν για τον καθαρισμό των τάφων κ.λπ.
 7. Η είσοδος σε άτομα διατελούντα εν μέθη, ή άσεμνα ενδεδυμένα, σε παιδιά κάτω των 12 ετών εάν δεν συνοδεύονται από τους γονείς τους ή τους κηδεμόνες τους, σε επαίτες, καθώς επίσης και η είσοδος σε οποιονδήποτε συνοδεύεται από ζώο συντροφιάς.
 
Άρθρο 7° - Ενταφιασμός Νεκρών
 1. Δικαίωμα ταφής στα δημοτικά κοιμητήρια έχουν όλα τα θανόντα πρόσωπα, ανεξαρτήτου δημοτικότητας, εθνικότητας ή θρησκεύματος (αρ. 6 Α.Ν. 582/68).
 2. Κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ιεράς Μητρόπολης καθορίζεται ιδιαίτερος χώρος του νεκροταφείου για τον ενταφιασμό των μη ορθόδοξων ή των αλλόθρησκων (αρ. 6 παρ. 3 του Α.Ν. 582/68).
 3. Το Δημοτικό Συμβούλιο με απόφασή του δύναται να καθορίζει τα διάφορα τμήματα ή ζώνες ταφής, την κατάργηση ορισμένων τμημάτων για τη συγχώνευσή τους ή την ενοποίησή τους με άλλα τμήματα, ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες των κοιμητηρίων.
 4. Απαγορεύονται οι ενταφιασμοί σε άλλους χώρους πλην των συγκεκριμένων και σαφώς οριοθετημένων ταφικών τμημάτων των κοιμητηρίων του δήμου καθώς και σε ιδιωτικούς χώρους, εκτός των Μοναστηριών και Ησυχαστηρίων και των περιβόλων ιδρυμάτων, προκειμένου για τον ενταφιασμό προσωπικοτήτων που προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο ίδρυμα (παρ. 1 αρ. 2 Α.Ν. 445/68 & παρ. 3 αρ. 2 Α.Ν. 582/68).
 5. Ο καθορισμός ορισμένου τμήματος για τον ενταφιασμό σε αυτό ορισμένης κατηγορίας προσώπων, δεν συνιστά παραχώρηση ιδιαίτερων δικαιωμάτων χρήσης τάφου στα πρόσωπα αυτά κατά την έννοια του αρ. 970 του Α.Κ. και του άρθρου 3 § 1 του Α.Ν. 582/1968.
 6. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Νέστου έχει διάρκεια δέκα (10) έτη υποχρεωτικώς από την ημερομηνία ταφής.
 7. Ο ενταφιασμός κάθε νεκρού επιτρέπεται μετά την πάροδο 12 ωρών από το νομίμως πιστοποιηθέντα θάνατο και σε περίπτωση νεκροτομής, αμέσως μετά από αυτή (αρ. 2 παρ. 2 Α.Ν. 445/68).
          Δεν επιτρέπεται ο ενταφιασμός προσώπου χωρίς την προσκόμιση της ληξιαρχικής πράξης θανάτου αυτού, στην οποία πρέπει να αναφέρεται ο ακριβής τόπος ενταφιασμού, καθώς και η ημερομηνία και η ώρα αυτού με βάση τη δήλωση του δηλούντος το θάνατο (αρ. 4, παρ. 13, Ν. 4144/2013)
 1. Ο ενταφιασμός νεκρών των οποίων ο θάνατος οφείλεται σε ένα από τα νοσήματα που υπάγονται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό γίνεται σε ιδιαίτερο ταφικό τμήμα του κοιμητηρίου και απαγορεύεται η εκταφή προ της παρελεύσεως δεκαετίας (αρ. 3 Π.Δ. 210/1975).
 2. Προ της εκδόσεως της ληξιαρχικής πράξης θανάτου από τον Δήμο (η οποία εκδίδεται εντός 24 ωρών από την πιστοποιημένη ώρα θανάτου από τον ιατρό), οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών, ή τα γραφεία τελετών, υποχρεούνται να καταβάλλουν στο Ταμείο του Δήμου Νέστου  το ανάλογο δικαίωμα ταφής, το οποίο σε περίπτωση αργίας θα καταβληθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα.
 3. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος ταφής η σχετική υπηρεσία του δήμου θα χορηγεί με απόδειξη παραλαβής, ενημερωτικό σημείωμα (έντυπο) στο οποίο θα γίνεται γνωστό ότι θα προβαίνει υποχρεωτικά στην εκταφή του νεκρού μετά την πάροδο δέκα ετών από την ταφή και εφόσον δεν παρουσιάζεται κανείς να ζητήσει την εκταφή.
 4. Κατά την πληρωμή του δικαιώματος και επί της απόδειξης παραλαβής οι ενδιαφερόμενοι συγγενείς των νεκρών δηλώνουν στην υπηρεσία του Δήμου τα στοιχεία επικοινωνίας τους (τηλέφωνο, διεύθυνση). Σε περίπτωση αλλαγής κατοικίας υποχρεούνται να ενημερώνουν εγγράφως με επιστολή, την τυχόν νέα διεύθυνση τους.
 5. Επιτρέπεται σε περίπτωση που δεν υπάρχει χώρος στο κοιμητήριο του διαμερίσματος που ανήκει ο Δημότης, να ενταφιάζεται σε άλλο κοιμητήριο του Καλλικρατικού Δήμου.
 
Άρθρο 8° - Δωρεάν Ενταφιασμός
 1. Άποροι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Νέστου, ενταφιάζονται δωρεάν, κατόπιν εισήγησης του δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου), υπό την προϋπόθεση ότι ο θανών είναι εγγεγραμμένος στην κατάσταση απόρων του Δήμου ή αφού προσκομιστούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά προς την υπηρεσία του Δήμου και στην συνέχεια με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 2. Η ταφή των βρεφών, νηπίων και παιδιών μέχρι και (6) έξι ετών ενεργείται δωρεάν.
 3. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι δυνατή η δωρεάν παραχώρηση τάφων τιμής ένεκεν υπέρ προσώπων, οι οποίοι με την εθνική και κοινωνική δράση τους προσέφεραν σημαντικές υπηρεσίες στο έθνος ή στο δήμο.
 4. Η δωρεάν ταφή ισχύει για δέκα (10) έτη και μετά το πέρας αυτών γίνεται εκταφή.
 5. Ο χαρακτήρας των τάφων αυτών είναι κοινός και το δικαίωμα επί αυτών εξαντλείται με την ανακομιδή του νεκρού.
 6. Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δύναται να παραχωρείται σε εξέχοντα πρόσωπα του Δήμου, τιμής ένεκεν, οικογενειακός τάφος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Α.Ν. 582/1968.
 
Άρθρο 9° - Τάφοι
Οι τάφοι διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Σε κοινούς τάφους και οικογενειακούς τάφους. Οι εντός των δημοτικών κοιμητηρίων παραχωρούμενοι χώροι ταφής καθορίζονται υπό σχεδιαγραμμάτων (ταφολόγιο) εγκεκριμένου με σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.
 
Α. Κοινοί τάφοι (αρ. 7, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)
Με τη σύσταση τάφου 10ους χρήσεως παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής εις αυτό μόνον για τον οποίο έγινε η παραχώρηση και κατόπιν αιτήσεως του πλησιέστερου συγγενή  (μητέρα, πατέρας, σύζυγος, τέκνα) ή άλλου βαθμού συγγενείας εξ΄ αίματος ή αγχιστείας και με την καταβολή ίσου προς το δικαίωμα ταφής όπως αυτό καθορίζεται από τον παρόντα κανονισμό.
 
Α1.    Οι κοινοί τάφοι θα έχουν διαστάσεις 2,10μ. μήκος, 0,90 μ. πλάτος, για τους ενήλικες και 1,20μ. μήκος, 0,60μ. πλάτος, για τα παιδιά. Το γενικό δε βάθος θα είναι στο 1,50μ. περίπου. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστο 1,00 μ. χαμηλότερα από τη στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκομένου δρόμου.
Α2.    Οι τάφοι μετά την τοποθέτηση του νεκρού, θα γεμίζουν καλά με γαιώδη υλικά μέχρι την επιφάνεια του εδάφους και πάνω από αυτήν θα σχηματίζεται γαιόλοφος 0,30μ. περίπου.
Α3.    Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 μ. που θα μετριέται από τα όρια της εκσκαφής. Ελεύθερη απόσταση μεταξύ των τάφων 0,50μ.
Β. Οικογενειακοί τάφοι, αρ. 8, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)
Β1.    Οι οικογενειακοί τάφοι δεν θα υπερβαίνουν σε διαστάσεις τα 2,10μ. μήκος, και 2,00 μ. πλάτος και 1,50 μ. βάθος από την επιφάνεια του εδάφους. Ο πυθμένας των τάφων θα βρίσκεται τουλάχιστον 1,00μ. χαμηλότερα από την στάθμη οποιουδήποτε παρευρισκομένου δρόμου.
Β2.    Οι τάφοι θα έχουν απόσταση μεταξύ τους τουλάχιστον 0,80 μ. που θα μετριέται από τα όρια της εκσκαφής. Ελεύθερη απόσταση μεταξύ τάφων 0,50μ.
Β3.    Οι διστάσεις των κρυπτών των οικογενειακών τάφων θα είναι τουλάχιστον πλάτος 0,90μ,μήκος 2,10μ. και βάθος 1,50μ. βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.
          Τα στοιχεία τόσο των κοινών όσο και των οικογενειακών τάφων δεν θα υπερβαίνουν σε ύψος τα 0,70μ. πλην του σταυρού.
 
Γενικά ισχύει ότι :
 1. Η δαπάνη κατασκευής των μνημείων βαρύνει αποκλειστικά και μόνο το συγγενή του νεκρού.
 2. Για κάθε ζημία που τυχόν ήθελε προκύψει κατά την κατασκευή των τάφων, υπεύθυνος θα είναι ο κατασκευαστής τεχνίτης.
 3. Οι επιγραφές των τάφων θα είναι στην ελληνική γλώσσα. Σε περίπτωση ταφής αλλοδαπών επιτρέπεται η επιγραφή να είναι στη γλώσσα της πατρίδας τους με την προϋπόθεση να είναι και στην ελληνική γλώσσα.
 4. Η εξωτερική μορφή των τάφων πρέπει να συμβιβάζεται με τη σοβαρότητα του χώρου, στον οποίον ανήκουν και θα πρέπει να εναρμονίζονται απόλυτα με τη γενικότερη αισθητική εικόνα της περιοχής.
 
Άρθρο 10° - Οικογενειακοί τάφοι (αρ. 3, παρ. 3 & αρ. 4 παρ. 1 Α.Ν. 582/68)
 1. Η σύσταση ενός οικογενειακού τάφου ενεργείται επ’ ονόματι του αιτούντος, υπό την προϋπόθεση ότι αυτός βρίσκεται εν τη ζωή και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει επαρκής χώρος. Όσοι επιθυμούν την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης οικογενειακού τάφου οφείλουν να καταθέσουν σχετική αίτηση στον Δήμο Νέστου, με πλήρη στοιχεία.
          Η προέγκριση της κατασκευής οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων είναι αρμοδιότητα του προέδρου της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010).
          Η έγκριση της ανωτέρω κατασκευής δίδεται με απόφαση Δημάρχου ή του αρμόδιου Αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) (σχετ. το αρ. 58, παρ. 1, εδ. ζ & αρ. 59 παρ. 4 του Ν. 3852/2010).
 1. Εφ’ όσον υπάρχει η δυνατότητα παραχωρήσεως οικογενειακού τάφου, ο ενδιαφερόμενος οφείλει άμεσα, μετά την ειδοποίηση της Υπηρεσίας του Δήμου να καταβάλλει κάθε δικαιολογητικό που θα του ζητηθεί, καθώς και το εφάπαξ δικαίωμα χρήσεως χώρου.
 2. Απαγορεύεται ρητώς η χρήση τάφου άνευ της ολοσχερούς εξόφλησης του δικαιώματος στο Δήμο Νέστου.
 3. Μετά την εξόφληση του παραπάνω δικαιώματος χρήσεως του οικογενειακού τάφου, συντάσσεται το οικείο «παραχωρητήριο» εις διπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον αρμόδιο φορέα και από τον αιτούντα. Στην πίσω όψη του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται η οικογενειακή κατάσταση αυτού στον οποίο έγινε η παραχώρηση του τάφου. Αντίγραφο του άνω παραχωρητηρίου θα παραδίδεται στον ενδιαφερόμενο, το δε άλλο παραμένει εις το αρχείο του Δήμου Νέστου. Επί του παραχωρητηρίου θα αναγράφεται λεπτομερώς και η ακριβής θέση του οικογενειακού τάφου στον χώρο του κοιμητηρίου.
 4. Με τη σύσταση του οικογενειακού τάφου παρέχεται αποκλειστικό δικαίωμα ταφής :
α)      στο πρόσωπο προς το οποίο έγινε παραχώρηση (αρχικός δικαιούχος),
β)      στον / στην σύζυγο αυτού,
γ)       στους κατευθείαν γραμμή ανιόντες του αρχικού δικαιούχου (αρ. 1463 Α.Κ.) δηλ. οι γονείς, ο παππούς και η γιαγιά,
δ)      στους κατευθείαν γραμμή κατιόντες του αρχικού δικαιούχου με τους (τις) συζύγους και τους κατιόντες αυτών, δηλαδή τα νόμιμα, θετά και αναγνωρισθέντα τέκνα με τους (τις) συζύγους τους και οι έγγονοι, οι δισέγγονοι, οι τρισέγγονοι του αρχικού δικαιούχου. Εάν η αρχική δικαιούχος είναι γυναίκα, δικαίωμα ταφής έχει και το εξώγαμο τέκνο της.
ε)       στο πατέρα ή την μητέρα του / της συζύγου του αρχικού δικαιούχου
στ)     στα αδέλφια του αρχικού δικαιούχου, οι οποίοι δεν έχουν δική τους οικογένεια, εφόσον συγκατατίθεται εγγράφως ο αρχικός δικαιούχος και εάν αυτός δεν υπάρχει ο / η σύζυγος και οι κατιόντες του (ένας εξ’ αυτών).
ζ)       Οι διαζευγμένοι σύζυγοι και εκείνοι που συνάπτουν νέο γάμο μετά τη λύση του προηγούμενου με θάνατο δεν έχουν δικαίωμα ταφής στους οικογενειακούς τάφους, εφόσον δεν είναι αρχικοί δικαιούχοι.
 1. Ο βαθμός της συγγένειας όσων ενταφιάζονται προς τον αρχικό δικαιούχο αποδεικνύεται την ημέρα της κηδείας με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του δικαιούχου του τάφου ή, αν δεν υπάρχει αυτός της συζύγου του ή των κατιόντων (ενός εξ αυτών), οι οποίοι υποχρεώνονται να προσκομίσουν μέσα σε ένα μήνα πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών ή οικογενειακής κατάστασης εάν η συγγένεια δεν προκύπτει από το Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας. Αυτός που υπογράφει την υπεύθυνη δήλωση υπόκειται στις συνέπειες του νόμου.
 2. Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα παραπάνω πιστοποιητικά, ο νεκρός θεωρείται φιλοξενούμενος. Η υπηρεσία υποχρεώνεται να ενεργήσει την εκταφή μετά την παρέλευση των δέκα (10) ετών.
 3. Όλοι οι δικαιούχοι έχουν ίσα δικαιώματα χρήσης του τάφου. Δεν αναγνωρίζονται ιδιαίτερα προνόμια χρήσης στον δικαιούχο εκείνον που καταβάλλει τα τέλη και τα δικαιώματα τα οποία οφείλουν εις ολόκληρον όλοι οι δικαιούχοι έναντι του Δήμου.
 4. Οι παραχωρούμενοι, στο εκάστοτε κοιμητήριο, χώροι για τη σύσταση οικογενειακών τάφων, κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, δεν αποτελούν περιουσιακό στοιχείο εκείνων προς τους οποίους γίνεται η παραχώρηση, ούτε είναι επιδεκτικοί οποιοσδήποτε παραχωρήσεως ή μεταβιβάσεως καθ’ οποιονδήποτε τρόπο προς τρίτους με πράξη εν ζωή ή αιτία θανάτου.
 5. Κατ’ εξαίρεση βάσει του εδ. Β της παρ. 3 του αρ. 3 του Α.Ν. 582/1968 και με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου δύναται να επιτραπεί η αναγνώριση δικαιώματος ταφής σε οικογενειακό τάφο και προσώπων που συνδέονται με τον αρχικό δικαιούχο και του συζύγου ή της συζύγου αυτού και με άλλο βαθμό συγγενείας εξ αίματος ή αγχιστείας, μετά από έγγραφη συναίνεση του δικαιούχου του οικογενειακού τάφου και εάν αυτός έχει αποβιώσει, ο (η) σύζυγος και οι κατιόντες του και την καταβολή του ανάλογου δικαιώματος, το οποίο δεν πρέπει να είναι μικρότερο από το μισό εκείνου που απαιτείται για την παραχώρηση του δικαιώματος συστάσεως οικογενειακού τάφου.
 6. Οι διατάξεις του παρόντος κανονισμού ισχύουν και για τους οικογενειακούς τάφους που τυχόν έχουν χορηγηθεί παλαιότερα νόμιμα.
 
Άρθρο 11° - Κατάργηση οικογενειακών τάφων
 1. Η χρήση οικογενειακών τάφων των οποίων εξέλιπαν οι δικαιούχοι κατά το άρθρο 11 του παρόντος κανονισμού περιέρχονται αυτοδικαίως μετά την πάροδο εννέα (9) ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό.
 2. Προκειμένου να διαπιστωθεί ότι έχουν εκλείψει οι δικαιούχοι που αναγνωρίζονται ευθέως από τον παρόντα κανονισμό, αυτοί καλούνται με γενική πρόσκληση του Δημάρχου που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Δήμου η σε μία τοπική εφημερίδα ή με εξώδικη πρόσκληση κατά τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας να προσέλθουν εντός εύλογης προθεσμίας και να αποδείξουν τη συγγένεια τους προς τον αρχικό δικαιούχο.
 3. Οι οικογενειακοί τάφοι των οποίων οι δικαιούχοι χρήσεως παραιτούνται της περαιτέρω χρήσεως αυτών, περιέρχονται αυτοδικαίως στον Δήμο Νέστου, ο οποίος τους διαθέτει ελεύθερα και σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος. Τα υπάρχοντα οστά ανακομίζονται με την φροντίδα των δικαιούχων και σύμφωνα με τις διατάξεις του κείμενου κανονισμού.
 4. Οικογενειακοί τάφοι για τους οποίους δεν υπάρχει νόμιμος τίτλος, διατίθενται ελεύθερα από τον Δήμο μετά την παρέλευση των δέκα (10) ετών από τον τελευταίο ενταφιασμό, έστω και εάν στο παρελθόν χρησιμοποιήθηκαν ή εφέροντο ως οικογενειακοί.
 
Άρθρο 12° - Έννοια ανακομιδής
 1. Ανακομιδή νεκρού ονομάζεται η μεταφορά γενικά από τον τάφο, των οστών του νεκρού ύστερα από την πλήρη αποσύνθεση του πτώματος, για να φυλαχθούν ή να τοποθετηθούν σε άλλο μέρος. (αρ. 1, παρ. 10, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978). Τα οστά φυλάσσονται στο οστεοφυλάκιο, στο χώρο δηλαδή του κοιμητηρίου, που είναι στεγασμένος κλειστός και περιλαμβάνει κατάλληλες υποδοχές για τη φύλαξη των οστών των ανακομιζομένων νεκρών.
 2. Εάν δεν πρόκειται να φυλαχθούν στο οστεοφυλάκιο, τα οστά μετά την ανακομιδή τοποθετούνται στο κοινό οστεοφυλάκιο. Κοινό οστεοφυλάκιο (κοινώς χωνευτήριο) ονομάζεται ο χώρος στο έδαφος του κοιμητηρίου, που χρησιμοποιείται για την τοποθέτηση των οστών ανακομιζομένων νεκρών, (αρ. 1, παρ. 12, Κ.Υ.Α. Α5/1210/1978)
Για την ανακομιδή των οστών εκδίδεται άδεια από τον πρόεδρο της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. 4 Ν. 3852/2010).
 
Άρθρο 13° - Χρόνος - διαδικασία ανακομιδής οστών
 1. Με εξαίρεση τις ταφές δικαιούχων σε οικογενειακούς τάφους, για όλες τις άλλες περιπτώσεις υποχρεωτικά μετά την συμπλήρωση δέκα (10) ετών από την ταφή, τα οστά των νεκρών ανακομίζονται με ευθύνη των συγγενών των νεκρών και τοποθετούνται από την υπηρεσία του Δήμου στο προσωπικό οστεοφυλάκιο ή στο κοινό οστεοφυλάκιο, σύμφωνα με την επιθυμία των συγγενών. Αν κατά την ανόρυξη τάφου για την ανακομιδή των οστών νεκρού, διαπιστωθεί ότι το πτώμα δεν έχει διαλυθεί τελείως, παραμένει στο τάφο για εικοσιτέσσερις (24) μήνες ακόμα προκειμένου να αποστεωθεί.
 2. Η για οποιονδήποτε λόγο εκταφή και μεταφορά των νεκρών με αίτηση των συγγενών πριν από την παρέλευση του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, γίνεται κατά τις διατάξεις του Π.Δ. 210/1975 (Φ.Ε.Κ. 63Α 8-4-1975) «περί ταριχεύσεως, μεταφοράς και ταφής νεκρών και οστών ανθρώπων».
 3. Σε περίπτωση που ο νεκρός πέθανε από λοιμώδες νόσημα που δεν υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό απαγορεύεται η εκταφή πριν από την εκπνοή τριετίας. Εάν ο θάνατος συνέβη από λοιμώδες νόσημα που υπάγεται στον Διεθνή Υγειονομικό Κανονισμό (Β.Δ. 383/72 Φ.Ε.Κ. 91-72 τ.Α.) απαγορεύεται η εκταφή πριν από την παρέλευση δεκαετίας (αρ. 2 + 3 του Π.Δ. 210/75).
 4. Οι αναγκαστικές εκταφές (π.χ. μεταφορά κοιμητηρίου) ή εκταφές λόγω παρέλευσης του χρόνου της υποχρεωτικής ταφής, θα γίνονται κατόπιν ανακοίνωσης από την υπηρεσία του Δήμου. Η ανακοίνωση θα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου, θα τοιχοκολλείται στους πίνακες ανακοινώσεων των δημοτικών κτιρίων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας καθώς επίσης θα αποστέλλεται στους κατά τόπους Ιερούς Ναούς προς ενημέρωση.
          Στην ανακοίνωση θα δίδεται χρονικό περιθώριο τριάντα (30) ημερών στους συγγενείς των νεκρών προκειμένου να προβούν σε ενέργειες για την παράταση της ταφής (εφόσον είναι αυτό δυνατό κατά τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού) ή για την εκταφή του νεκρού.
 1. Εάν οι συγγενείς των νεκρών δεν επιδείξουν το ενδιαφέρον τους για τα ανωτέρω τότε γίνεται υποχρεωτικά εκταφή του νεκρού χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση και τα οστά τοποθετούνται στο κοινό οστεοφυλάκιο. Το κόστος σε αυτή την περίπτωση βαρύνει τους συγγενείς.
 2. Η τυχόν καθυστερημένη εμφάνιση των συγγενών του νεκρού δεν τους απαλλάσσει από τις οικονομικές υποχρεώσεις που στο μεταξύ έχουν ήδη δημιουργηθεί ή δημιουργούνται με την εκταφή.
 3. Κάθε είδους κατασκευές και αντικείμενα που κατά την εκταφή δεν παραληφθούν από τους ενδιαφερόμενους συγγενείς, ανήκουν στην υπηρεσία του Δήμου και αποτελούν περιουσία αυτού, εκποιούνται δε σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ή γίνεται η αποκομιδή αυτών και όλα τα υλικά (σπασμένα μάρμαρα κ.λπ. αντικείμενα) μεταφέρονται στον κατά νόμο καθοριζόμενο χώρο απόθεσης απορριμμάτων.
 
Άρθρο 14° - Φύλαξη οστών
 1. Η φύλαξη των οστών ενεργείται με φροντίδα της υπηρεσίας του κοιμητηρίου σε ειδικό χώρο (οστεοφυλάκιο).
 2. Η φύλαξη των οστών μπορεί να γίνεται και μέσα σε οικογενειακούς τάφους εφόσον συγκατατίθενται οι δικαιούχοι.
 3. Προκειμένου να χρησιμοποιήσει κανείς μια θέση στο χώρο του οστεοφυλακίου, για τη φύλαξη των οστών νεκρού υποβάλλει αίτηση, έναντι ποσού. Στην αίτηση αυτή ο ενδιαφερόμενος ζητά την παραχώρηση μιας θέσης στον χώρο του οστεοφυλακίου και καταβάλλει το ετήσιο δικαίωμα φύλαξης των οστών.
 4. Η εκάστοτε καταβολή δικαιώματος φύλαξης των οστών είναι ημερολογιακή, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου μέχρι την 31η Δεκεμβρίου και η πρώτη καταβολή δικαιώματος αφορά το τρέχον έτος, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας έναρξης φύλαξης των οστών.
 5. Οστά για τα οποία δεν κατεβλήθη το προβλεπόμενο δικαίωμα φύλαξης για ένα χρόνο και ύστερα από έγγραφη συστημένη επιστολή προς τον ενδιαφερόμενο που του δίδεται το χρονικό περιθώριο των τριάντα (30) ημερών (προθεσμία) για την εξόφληση της υποχρέωσής του, χωρίς καμία άλλη ειδοποίηση θα τοποθετούνται στο κοινό οστεοφυλάκιο.
 6. Η παραλαβή των οστών από τα κοιμητήρια και η μεταφορά τους σε άλλο χώρο (Κοιμητήριο-Μοναστήρι) ενεργείται μόνο μετά την πάροδο τριετίας, κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων συγγενών και έκδοσης σχετικής άδειας δημάρχου ή του αρμόδιου αντιδημάρχου (όπως αυτός θα οριστεί με απόφαση Δημάρχου) και αφού προηγηθεί απολύμανση αυτών με αντισηπτικά, γίνει απεντόμωση και τοποθετηθούν σε στεγανό μεταλλικό δοχείο (σχετ. παρ. 2, αρ. 4 του Π.Δ. 210/75).
 7. Οστά μπορούν να εξέλθουν από το Κοιμητήριο, μόνο για να μεταφερθούν σε άλλο Κοιμητήριο, και για εγκληματολογικούς – επιστημονικούς λόγους, κατόπιν άδειας Εισαγγελέα.
 
Άρθρο 15° - Παράταση ταφής
 1. Η ταφή των νεκρών στους τάφους των κοιμητηρίων του Δήμου Νέστου έχει διάρκεια δέκα (10) έτη υποχρεωτικούς από την ημερομηνία ταφής. Εφόσον υπάρχει η δυνατότητα παραμονής (διαθέσιμος χώρος) και εφόσον  δεν δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία των δημοτικών κοιμητηρίων, η παραμονή του νεκρού πέραν των δέκα (10) ετών και έως πέντε (5) κατά ανώτατο έτη γίνεται κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου συγγενή προς την υπηρεσία του Δήμου.
          Για την παράταση της εκταφής εισηγείται ο πρόεδρος της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας (αρ. 82 περ. στ & αρ. 83 παρ. Ν. 3852/2010) και εγκρίνει με απόφαση του ο Δήμαρχος η ο οριζόμενος υπ’ αυτού Αντιδήμαρχος.
 1. Η τυχόν παράταση ταφής ισχύει μόνον μετά την καταβολή των προβλεπόμενων τελών και σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταβάλλονται μέχρι την εκάστοτε ημερομηνία λήξης ταφής του νεκρού. Δεν επιτρέπεται δε η ταφή άλλου στον ίδιο τάφο εάν προηγουμένως δεν γίνει εκταφή του ήδη ενταφιασμένου.
 
Άρθρο 16° - Υποχρεώσεις ιδιωτών τεχνιτών
 1. Απαγορεύεται αυστηρώς στον κατασκευαστή να μεταβάλλει ή να διαφοροποιήσει τις διαστάσεις που προβλέπονται από τον κανονισμό ως προς το μέγεθος και το ύψος του μνημείου.
 2. Οι ιδιώτες τεχνίτες υποχρεούνται να συμμορφώνονται προς τις διατάξεις του παρόντος κανονισμού, και τις υποδείξεις των αρμοδίων οργάνων του Δήμου.
 3. Οι κατασκευαστές μετά το πέρας των εργασιών τους, υποχρεούνται να απομακρύνουν χωρίς καμία άλλη παρατήρηση τα υπόλοιπα υλικά που τυχόν τους έχουν απομείνει, αφού καθαρίσουν καλά τους χώρους που χρησιμοποίησαν, και χωρίς βέβαια να προκαλέσουν ζημιά στους διπλανούς τάφους.
 4. Απαγορεύεται η επεξεργασία ακατέργαστών υλικών από τους ιδιώτες τεχνίτες εντός του χώρου των κοιμητηρίων. Η εργασία τους περιορίζεται στη συναρμολόγηση των κατεργασμένων υλικών.
 5. Απαγορεύεται  κάθε ενέργεια  μαρμαρογλυπτών  που  εκτελούν  έργα στα Δημοτικά  Κοιμητήρια,  η  οποία  αποβλέπει εμφανώς  και  εκδήλως στην   προσέλκυση  πελατών  στο  χώρο  του  Κοιμητηρίου,  πολύ  περισσότερο,  κάθε   διατάραξη  της  ευταξίας  και  της  κοσμιότητας   στους   χώρους  αυτούς.
6.         Εις τους ανωτέρω που δεν συμμορφώνονται με τις ρυθμίσεις του παρόντος κανονισμού επιβάλλεται πρόστιμο με απόφαση Δημάρχου το οποίο κυμαίνεται από  το ποσό των χιλίων (1.000,00€) ευρώ έως το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000€) ευρώ ανάλογα με τη βαρύτητα της διαπιστωθείσας παράβασης και το κόστος αποκατάστασης της. Το αρχικώς επιβληθέν πρόστιμο θα διπλασιάζεται σε περίπτωση υποτροπής
 
 
Άρθρο 17° - Υποχρεώσεις προσωπικού - υπηρεσίας Δήμου
 1. Το υπαλληλικό και εργατοτεχνικό προσωπικό του Δήμου πρέπει να συμπεριφέρεται προς τους προσερχόμενους με ευπρέπεια και ανάλογα προς την περίσταση και τις συνθήκες παρουσίας των προσερχόμενων, πρέπει να παρέχει τις υπηρεσίες του με προθυμία και με τον απαιτούμενο επιβαλλόμενο σεβασμό και κατανόηση και να μην δίνει αφορμές για παράπονα ή παρατηρήσεις.
 2. Απαγορεύεται στο  υπαλληλικό  και  εργατοτεχνικό  προσωπικό  των  Κοιμητηρίων κάθε  ανάμειξη  και  ενέργεια,  που  έχει  σχέση  με  τη σύσταση  εργοληπτών  σε  ενδιαφερόμενες  οικογένειες,  για  κατασκευή έργου  επί  τάφου. Σε  περίπτωση  παραβάσεως  κινείται  η  πειθαρχική  διαδικασία,  που προβλέπεται  από  το  Νόμο .
 3. Απαγορεύεται στο υπαλληλικό και εργατικό προσωπικό του Δήμου έναντι αμοιβής να έχει οποιαδήποτε ανάμιξη σε περιποίηση τάφων, άναμμα καντηλιών και κεριών. Διαπιστωμένης της παραβάσεως θα κινείται κατά αυτού η εκ της Νομοθεσίας προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία.
 4. Η υπηρεσία του Δήμου υποχρεούται:
 • να μεριμνά για την καλή λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων.
 • να μεριμνά για την καθαριότητα και ευπρέπεια των χώρων των κοιμητηρίων καθώς
και για τη συντήρηση των τάφων και των λοιπών τεχνικών υποδομών και πρασίνου των κοιμητηρίων.
 • να μεριμνά για την συντήρηση των κοιμητηρίων, ήτοι: Συντήρηση και ελαιοχρωματισμό των κτιρίων, συντήρηση διαδρόμων, ανακατασκευή διαδρόμων και κρασπέδων των τάφων, συντήρηση οδών και πλακόστρωτων πεζοδρομίων συντήρηση και επέκταση του δικτύου ύδρευσης και άρδευσης κ.λπ.
 • να μεριμνά για την περιποίηση του πρασίνου των τάφων και των άλλων κοινοχρήστων χώρων των Κοιμητηρίων.
 1. Υποχρέωση του Δήμου είναι η γνωστοποίηση του παρόντος κανονισμού στους κατοίκους του Δήμου Νέστου.
 
Άρθρο 18° - Αρμόδια όργανα
 1. Η διοίκηση και η διαχείριση των κοιμητηριών ασκείται από το Δήμο δια των αρμόδιων υπηρεσιών που προβλέπει ο οργανισμός εσωτερικής υπηρεσίας του δήμου.
 2. Ο οριζόμενος από το Δήμαρχο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή Εντεταλμένος Σύμβουλος εποπτεύει και  ελέγχει όλες τις δραστηριότητες των Κοιμητηρίων και υποβάλλει σε συνεργασία με τον αντίστοιχο Πρόεδρο καθεμιάς εκ των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου μας, εισηγήσεις και προτάσεις κάθε φύσεως για την εύρυθμη, την ομαλή λειτουργία και τη διαθεσιμότητα τάφων του Κοιμητηρίου της Δημοτικής Ενότητάς του, στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο.
 3. Υπεύθυνος για τη λειτουργία των κοιμητηρίων, την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος κανονισμού και την διαθεσιμότητα των τάφων των κοιμητηρίων είναι ο προϊστάμενος του τμήματος στο οποίο υπάγεται οργανικά το κοιμητήριο βάσει του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, σε συνεργασία με τον εκάστοτε πρόεδρο της δημοτικής - τοπικής κοινότητας καθώς και το αρμόδιο αντιδήμαρχο (όπως αυτός ορίζεται με απόφαση Δημάρχου).
 4. Η  είσπραξη  των  τελών  και  δικαιωμάτων  και  των  λοιπών  εσόδων  του  Νεκροταφείου, γίνεται  από  την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου.
 
 
Άρθρο 19° - Επιβολή, βεβαίωση και είσπραξη τελών και δικαιωμάτων
 1. Τα προβλεπόμενα τέλη και δικαιώματα των δημοτικών κοιμητηρίων επιβάλλονται βάσει του αρ. 4 του Α.Ν. 582/68, βεβαιώνονται και εισπράττονται βάσει των διατάξεων των αρ. 65-80 του Β.Δ. 24/9-20/10/1958 (Φ.Ε.Κ. 171Α), των αρ. 3,4,5 του Β.Δ. της 17/5-15/6/1959 (Φ.Ε.Κ. 114 κ 145/Α) και των αρ. 11, 20-25 του Ν.Δ. 318/69 όπως αυτά ισχύουν.
 2. Το ύψος των επιβαλλόμενων δικαιωμάτων και τελών προσδιορίζονται επί τη βάσει κάλυψης, εν μέρει ή εν όλω, των δαπανών της συντηρήσεως και λειτουργίας των κοιμητηρίων, μη δυνάμενα τα έσοδα εξ’ αυτών να υπερβούν το σύνολο της απαιτούμενης δαπάνης (εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011, σχετ. το αρ.4, παρ.2, Α.Ν. 582/68).
 3. Τα επιβαλλόμενα ως άνω δικαιώματα ή τέλη, συναρτώνται με την παραχώρηση ιδιαίτερων ιδιωτικών δικαιωμάτων επί ορισμένου χώρου ταφής, εκ μέρους του διοικούντος το κοιμητήριο δήμου. Ως εκ τούτου, υπόχρεοι προς καταβολή των εν λόγω δικαιωμάτων ή τελών καθίστανται αποκλειστικά οι συγγενείς των νεκρών, στους οποίους παρέχονται υπηρεσίες (εγκ. ΥΠ.ΕΣ. 35.535/14-12-2011)
 4. Η καταβολή των προβλεπόμενων τελών και δικαιωμάτων ισχύει για όλους τους θανόντες ανεξαρτήτου φυλής και θρησκεύματος.
 
Άρθρο 20° - Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων
Τα τέλη και δικαιώματα καθώς και τα έσοδα γενικά των δημοτικών κοιμητηρίων καθορίζονται με τον κανονισμό λειτουργίας (αρ.4, παρ.1, Α.Ν. 582/68) και επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (παρ.3, αρ.65, Ν.3852/2010), μετά από εισήγηση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου (Ν. 3852/2010, αρ.72, παρ.1, εδ.ζ).
Με τον παρόντα κανονισμό και σύμφωνα με την υπ. αρ’ 35.535/14-12­2011 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ. καθορίζονται τα εξής τέλη και δικαιώματα δημοτικών κοιμητηρίων δήμου Νέστου :
1.         Δικαίωμα χρήσεως χώρου για την σύσταση οικογενειακού τάφου που αναλύεται σε :
1α.    Δικαίωμα χρήσεως χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου για τους δημότες και μόνιμους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Νέστου.
1β.    Δικαίωμα χρήσεως χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου για τους δημότες και μη μόνιμους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Νέστου.
1γ.     Δικαίωμα χρήσεως χώρου για σύσταση οικογενειακού τάφου για τους ετεροδημότες και μόνιμους κατοίκους του νέου Καλλικρατικού Δήμου Νέστου.
 1. Δικαίωμα ταφής που αναλύεται σε :
1α .     Δικαίωμα ταφής για δημότες και μόνιμους κατοίκους του Δήμου Νέστου.
2β.    Δικαίωμα ταφής για τους ετεροδημότες και μόνιμους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Νέστου.
2γ.     Δικαίωμα ταφής για τους ετεροδημότες και μή μόνιμους κατοίκους του Καλλικρατικού Δήμου Νέστου.
3.         Τέλος ανακομιδής οστών (εκταφή).
 1. Τέλος φύλαξης οστών για την παραχώρηση χρήσης μιας θέσεως στο χώρο του οστεοφυλακίου για τους δημότες ή ετεροδημότες, μόνιμους ή μη μόνιμους κατοίκους.
 2. Τέλος κοινού οστεοφυλακίου.
6.        Δικαίωμα ανανέωσης - παράτασης ταφής.
 
Άρθρο 21° - Κέντρα αποτέφρωσης
Λόγω του ότι τη παρούσα χρονική στιγμή στον Δήμο Νέστου δεν λειτουργεί κέντρο αποτέφρωσης νεκρών βάσει του Π.Δ. 31/2009 (ΦΕΚ 49/23.03.2009 τεύχος Α’) ο παρόν κανονισμός θα τροποποιηθεί όταν παραστεί ανάγκη.
 
Άρθρο 22° - Βιβλία (αρ.7, Β.Δ. 542/61)
Για την επιμελή και ακριβή τήρηση των διατάξεων του παρόντος θα τηρούνται από την υπηρεσία του Δήμου τα παρακάτω βιβλία :
 1. Βιβλίο Επίπλων, Σκευών και Αφιερωμάτων
 2. Βιβλίο Ενεργούμενων Ενταφιασμών
 3. Βιβλίο Αλφαβητικού Ευρετηρίου Ενταφιαζομένων
 4. Βιβλίο Οικογενειακών Τάφων
 5. Βιβλίο Ενεργούμενων Ανακομιδών
 6. Βιβλίο Παρατάσεων Ανακομιδών
 7. Βιβλίο Φυλασσομένων στο Οστεοφυλάκιο Οστών
 8. Βιβλίο Φυλασσόμενων στο Κοινό Οστεοφυλάκιο
 9. Βιβλίο Ανευρισκομένων Τιμαλφών.
 
Άρθρο 23° - Γενικές Διατάξεις
 1. Για  κάθε  είδους  έσοδα  του  Νεκροταφείου  που  δεν  προέρχονται  από    τα τέλη και δικαιώματα, εισπράττονται  και  βεβαιώνονται  οίκοθεν σαν  έσοδα  του  Δήμου.
 2. Κάθε  είδους  δωρεές  δημοτών  υπέρ  του  Δημοτικού  Κοιμητηρίου  γίνονται αποδεκτές από  το Δήμο, σύμφωνα  με  τη  νόμιμη  διαδικασία   και  χρησιμοποιούνται,  σύμφωνα  με  την  επιθυμία  των  δωρητών,   εφόσον  δεν  αντίκειται  στο  Νόμο  ή  στην  ηθική.
 3. Τα Γραφεία Τελετών και Μνημόσυνων, καθώς και όλοι  οι  διατηρούντες τάφους  στο  Δημοτικό  Κοιμητήριο,  υποχρεούνται να  τηρούν  ότι  προβλέπεται  στον  παρόντα  Κανονισμό  και  να  συμμορφώνονται  προς  τις  υποδείξεις της  αρμόδιας  Υπηρεσίας , ως  προς  την  καλαισθησία  του και  την  ομοιομορφία  του.
 4. Τάφοι  που χρειάζονται  επισκευή  για  λόγους εξωτερικής  εμφάνισης και  υγείας,  πρέπει  να  επισκευάζονται  υποχρεωτικά  από  τους δικαιούχους    χρήσεως,  εντός  συγκεκριμένης  προθεσμίας  που ορίζει  η  Υπηρεσία. Σε  διαφορετική  περίπτωση  οι  εργασίες  εκτελούνται  από  το Δήμο, με   δαπάνες  και  για  λογαριασμό  των  υπόχρεων , εφαρμόζοντας  στη  συγκεκριμένη  περίπτωση  τα  σχετικά  περί  Βεβαιώσεως  και Εισπράξεως των  Δημοτικών  Εσόδων, διατάξεων .
 5. Απαγορεύεται  οποιαδήποτε  παρέμβαση  στον  περιβάλλοντα  χώρο,  χωρίς  την  άδεια  και  έγκριση  της  Υπηρεσίας.
 6. Η  Αρμόδια  για  την  καλλιέργεια  και  τη  συντήρηση  του  πρασίνου του  Κοιμητηρίου,  είναι  το Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου  του  Δήμου Νέστου.
 
Άρθρο 24° - Ισχύς του κανονισμού
 1. Ο παρών κανονισμός θα αρχίσει να ισχύει αμέσως μόλις εγκριθεί από την αρμόδια υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και καταργείται κάθε προηγούμενος και κάθε απόφαση που δεν είναι σύμφωνη με αυτόν.
 2. Τα τέλη και δικαιώματα που προβλέπει ο παρών κανονισμός αναπροσαρμόζονται με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 3. Σε περίπτωση που η απόφαση αναπροσαρμογής δεν ορίζει τον χρόνο έναρξης ισχύος της, η αναπροσαρμογή ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του νέου έτους.
 4. Για όποιο θέμα δεν υπάρχει πρόβλεψη στον παρόντα κανονισμό, αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αφού λάβει υπόψη τις σχετικές διατάξεις.
 
            (2) Ο ως άνω Κανονισμός των Δημοτικών Κοιμητηρίων Δήμου Νέστου που περιλαμβάνει και την διαδικασία επιβολής προστίμων κατά την εφαρμογή του να δημοσιευθεί:
 • σε ημερήσια ή εβδομαδιαία τοπική εφημερίδα (περίληψη του), σε εφαρμογή των διατάξεων  της παρ. 4 του άρθ. 79 του Ν. 3463/06 καθώς και των σχετικών διατάξεων περί δημοσιεύσεων στον τύπο  όπως ισχύουν
 • κατά το πλήρες κείμενο του στον ειδικό πίνακα ανακοινώσεων, στο δημοτικό κατάστημα σύμφωνα με την διαδικασία που προβλέπεται στις διατάξεις του άρθρου 284 του Ν. 3463/06, όπως ισχύουν
(3) Η απόφαση αυτή να αποσταλεί στον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για τον κατά νόμο έλεγχο αυτής.
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 277/2016.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Καραγεωργίου Γεώργιος
 
 
                                                
                                              ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                           Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
                                              Καραγεωργίου Γεώργιος