Απόφαση Δημάρχου- Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Νέστου

   elliniki-dimokratia.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                                Χρυσούπολη, 9/1/2017
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                             
 
                                                                                                                   Αρ.Πρωτ.:291                                                                                                                            Αριθμός απόφασης: 64
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. στ’ εδάφ. 27 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010).
2. Το γεγονός ότι σήμερα 9/1/2017 υπάρχει ισχυρός παγετός στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Νέστου.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
Τη διακοπή μαθημάτων σε όλα τα σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Νέστου για σήμερα 9/1/2017 λόγω ισχυρού παγετού. Κλειστοί θα είναι και όλοι οι δημοτικοί παιδικοί σταθμοί.
 
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        
 
 
 
                                                                                    ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ