Απόφαση Δημάρχου για τον ορισμό Αντιδημάρχου Οικονομικών

              elliniki-dimokratia.png   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                             Χρυσούπολη, 1/3/2018
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                     Αρ. Πρωτ.: 3777                                                                                                                                                Αριθμός απόφασης: 790
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
 1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ. Α΄/2010).
 3. Την αριθμ. 43/30565/6-8-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ορκωμοσία των αιρετών των Δήμων, εγκατάσταση των νέων αρχών και εκλογή μελών των συλλγικών οργάνων των Δήμων (Δημοτική περίοδος: 1η Σεπτεμβρίου 2014 – 31η Αυγούστου 2019).
 4. Την αριθμ. 16/5-6-2014 Απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Καβάλας περί επικύρωσης των εκλογικών αποτελεσμάτων των δημοτικών εκλογών της 18ης Μαϊου 2014 και 25ης Μαϊου 2014 και της ανακήρυξης των Δημοτικών Συμβούλων.
 5. Την αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
 6. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄) για τον Δήμο Νέστου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 22.331 κατοίκους.
 7. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέστου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
 8. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/τ. Β΄/11-7-2013.
 9. Την με αριθμ. πρωτ. 3359/740/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου Νέστου περί ορισμού Αντιδημάρχων και κατανομή αρμοδιοτήτων.
 10. Την με αριθμ. πρωτ. 3429/789/1-3-2018 απόφαση Δημάρχου Νέστου περί αποδοχής παραίτησης και απαλλαγής αρμοδιοτήτων της Αντιδημάρχου κας Χατουτζίδου Ελένης πριν την λήξη της θητείας της και από 1/3/2018.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
 
Ορίζουμε Αντιδήμαρχο Οικονομικών – Διοικητικών, στον οποίο παρέχεται αντιμισθία για το υπόλοιπο διάστημα μέχρι τη λήξη της Δημοτικής θητείας ήτοι την 31η Αυγούστου 2019, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σαββαϊδη Λάζαρο, μεταβιβάζοντας σ’ αυτόν καθ’ ύλην τις παρακάτω αρμοδιότητες:
 
Έχει την εποπτεία των οικονομικών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου
Συγκεκριμένα:
Πρόσοδοι, Τ.Α.Π, Τέλη καθαριότητας – φωτισμού, ελέγχου, Δημοτικής Περιουσίας, Ταμειακής Βεβαίωσης Εισπράξεων, Κοινοποιήσεων φορολογητέας ύλης, Προϋπολογισμού, Εκκαθάρισης Δαπανών, Προμηθειών, Λογιστηρίου – Διπλογραφικού, Διαχείρισης υλικών και εξοπλισμού,   διαχείρισης υλικού.
Έχει την εποπτεία των Διοικητικών υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου.
Συγκεκριμένα:
Έκδοση πιστοποιητικών προσωπικής και οικογενειακής κατάστασης, βεβαιώσεις μονίμου κατοικίας,
εξυπηρέτηση και ενημέρωση πολιτών, υπεύθυνος παροχής κοινωφελούς εργασίας κρατουμένων, λειτουργία προγράμματος Διαύγεια, υπεύθυνος για αλλοδαπούς και μετανάστες.
 
Έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις κατωτέρω αρμοδιότητες.
 • Βεβαιώσεις παραγωγών.
 • Βεβαιώσεις για στρατιωτικές άδειες.
 • Βεβαιώσεις μικροαμπελουργών.
 • Έγγραφα σχετικά με τις βοσκές και με την ζωική παραγωγή.
 • Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής των πολιτών.
 • Έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Έκδοση πάσης φύσεως αδειών που απαιτούνται για την λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
 • Χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
 • Προστασία δημόσιας υγείας, υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων.
 • Λειτουργία δημοτικών και λαϊκών αγορών και χορήγηση των σχετικών αδειών.
 • Διαφήμιση και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
 • Επιβολή προστίμων για παράνομα πλαίσια διαφημίσεων.
 • Η εποπτεία και ευθύνη των κοιμητηρίων.
 • Αποφάσεις για παραχώρηση οικογενειακού τάφου.
 • Παραλαβή δικαστικών αποφάσεων και επιδόσεων.
 • Υπεύθυνος για την τέλεση πολιτικών γάμων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου,
 
1. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου, κ. Καϊντατζόπουλου Χαράλαμπου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Βαλσαμίδης Νικόλαος, ενώ τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Βαλσαμίδη Νικολάου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαββαϊδης Λάζαρος, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Σαββαϊδη Λάζαρου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κ. Τουμπεκτσή Δημητρίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Σαββαϊδης Λάζαρος.
 
2. Για τους Αντιδημάρχους Τεχνικών Έργων κ. Βαλσαμίδη Νικόλαο και Καθαριότητας και Περιβάλλοντος κ. Καϊντατζόπουλο Χαράλαμπο ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων ισχύει η αριθμ. 3359/740/1-3-2017 απόφαση μας και όπου δεν έρχεται σε αντίθεση με την παρούσα.
 
Η ισχύς της παρούσης απόφασης άρχεται από την επόμενή της κατά νόμο δημοσίευσης της.
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                       
 
 
 
 
 
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
 1. Γραφείο Δημάρχου
 2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
 3. Προϊστάμενοι Δήμου
 4. Τμήμα Οικονομικό
 5. Τμήμα Διοικητικό
 6. Χρον. Αρχείο
 7. Αντιδημάρχους