Απόφαση περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

              elliniki-dimokratia.png   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                            Χρυσούπολη, 4/4/2017
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                                                                                                                                                                                                       Αρ. Πρωτ.:5568                                                                                                                                                        

                                                                                           Αριθμός απόφασης: 1059
  
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Την αριθμ. 15150/15-4-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί  Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010» όπως ισχύει.
3. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 της Ε.Σ.Υ.Ε. (απόφ. 11247 – ΦΕΚ 3465/28-12-2012 τεύχος Β΄) για τον Δήμο Νέστου σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 22.331 κατοίκους.
4. Το γεγονός ότι ο Δήμος Νέστου έχει τρείς (3) Δημοτικές Ενότητες.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου Νέστου που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1708/τ. Β΄/11-7-2013.
6. Την αριθμ.3359/740/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.
 
Αποφασίζουμε:
 
Η με αριθμ. 3359/740/1-3-2017 απόφασή μας περί ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων να τροποποιηθεί επιπρόσθετα ως κάτωθι:
 
  • Στον Αντιδήμαρχο ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ κ. Τουμπεκτσή Δημήτριο,
 
προστίθενται
 
  • Η εποπτεία της συντήρησης παντός είδους οχημάτων του Δήμου.
 
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί σε μία τουλάχιστον ημερήσια εφημερίδα της έδρας του νομού, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου.
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
  ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
  1. Γραφείο Δημάρχου
  2. Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
  3. Προϊστάμενοι Δήμου
  4. Τμήμα Οικονομικό
  5. Τμήμα Διοικητικό
  6. Χρον. Αρχείο
  7. κ. Τουμπεκτσή Δημήτριο