Κλειστά παραμένουν τα σχολεία στην Λεκάνη και τον Κεχρόκαμπο

   
          elliniki-dimokratia.png
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
    ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                     Χρυσούπολη, 20/1/2017
    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ                                                            

 
                                                                                                  Αρ. Πρωτ.:906
Αριθμός απόφασης: 254
 
 
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. στ’ εδάφ. 27 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010).
2. Το γεγονός ότι σήμερα 20/1/2017 υπάρχει ισχυρός παγετός στην εδαφική περιφέρεια του Δήμου Νέστου.
 
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
 
Τη διακοπή μαθημάτων στα Δημοτικά Σχολεία Λεκάνης και Κεχροκάμπου της Δ.Ε. Ορεινού για σήμερα 20/1/2017 λόγω ισχυρού παγετού.
 
 
 
                                                                                             Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        
 
 
 
                                                                                    ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ