Απόφαση- "Αναπλήρωση Δημάρχου"

   elliniki-dimokratia.png

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
   ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                                       Χρυσούπολη, 19/5/2017

    ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ        

                                                     
Αρ. Πρωτ.:8207                                                                                                                                 Αριθμός απόφασης: 141

 
 
ΘΕΜΑ: «Αναπλήρωση Δημάρχου»
 
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
 
Ο Δήμαρχος Νέστου
 
Έχοντας υπόψη:
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 & 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».
2. Το άρθρο 75 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010) και το άρθρο 89 της παρ. 1 του Ν. 3463/06.
3.Την αριθμ. 3359/740/1-3-2017 απόφαση Δημάρχου περί ορισμού και αρμοδιότητες Αντιδημάρχων.
4. Την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την ανάγκη εξυπηρέτησης των δημοτών.
5. Το γεγονός ότι από 22/5/2017 έως 26/5/2017 θα απουσιάζουν για υπηρεσιακούς λόγους και ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος που τον αναπληρώνει.
 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
 
Κατά την διάρκεια της απουσίας του Δημάρχου και του Αντιδημάρχου που τον αναπληρώνει από 22/5/2017 έως 26/5/2017, καθήκοντα Αναπληρωτή Δημάρχου ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Νέστου κ. Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Διαύγεια, στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον πίνακα ανακοινώσεων.
 
 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
 
 
 
   ΤΣΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
                                                           
ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:
 
1.Αντιδήμαρχο κ. Καϊντατζόπουλο
2  Χρον. Αρχείο                                                       
3. Προϊσταμένους Τμημάτων