Έγκριση μείωσης περί τελών άρδευσης Δήμου Νέστου-Αρ. Απ.46/2018

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό 6/5-3-2018 συνεδρίασης

του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης: 46/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση μείωσης περί τελών άρδευσης Δήμου Νέστου»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευαγγέλος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψυλλίδου Ελένη
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 5η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 3708/28-2-2018  έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κ. Ψυλλίδου Ελένη κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα  26 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη, Γαβριηλίδης Νικόλαος, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Τερζόπουλος Ιωάννης  Ζυγούλας Γεώργιος, Μερμελέγκας Γεώργιος, Κουμπίδης Θεόδωρος, Αμπεριάδης Περικλής,
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κοσμίδου Λαρίσα, Τσακαλίδης Ιωάννης, Λεπίδας Γεώργιος, Τερζόπουλος Ιωάννης  Πολίτης Λουκάς, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Σαλαμπάσης Αναστάσιος
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών και  ο κ. Κοντοστόλης Νικόλαος Προϊστάμενος Διεύθυνσης του Δήμου
 
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση στο πέμπτο (5ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης η κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την με αριθ.18/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία ομόφωνα εισηγείται τη μείωση του καταβαλλόμενου τέλους άρδευσης μόνο για τις καλλιέργειες καλαμποκιού, τριφυλλιού από εικοσιπέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέμμα ετησίως σε δέκα εφτά ευρώ (17,00€) ανά στρέμμα.
 
Κατά τα λοιπά προτείνεται να εξακολουθήσει να ισχύει η αριθ. 344/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου στην οποία μετά τις τροποποιήσεις διαμορφώνεται ως εξής:
 
Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης
Α) Διοικητική περιφέρεια Δήμου Χρυσούπολης
 
 1. Για τις καλλιέργειες δένδρων και βαμβακιού 13,21 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 2. Για τις καλλιέργειες καπνού 14,67 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 3. Για τις καλλιέργειες σιτηρών 5,87 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 4. Για την καλλιέργειες καλαμποκιού και τριφυλλιού 17,00 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 5. Για την καλλιέργεια μποστανικών 16,14 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 6. Για τις καλλιέργειες κηπευτικών 19,08 Ευρώ  ανά στρέμμα ετησίως.
 
Β) Για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και τη Δημοτική Ενότητα Ορεινού παραμένουν ως έχουν, ήτοι:
 
 1. Για την Τοπική Κοινότητα Γραβούνας επιβάλλει ως δικαίωμα άρδευσης καπνοφυτειών κ.λ.π. καλλιεργειών 44,02 Ευρώ για όσους κάνουν χρήση δικτύου άρδευσης για οικίες.
 
 1. Για την Τοπική Κοινότητα Νέου Ξεριά επιβάλλει δικαίωμα άρδευσης 0,26 Ευρώ το κυβικό μέτρο για όσους κάνουν χρήση νερού με υδρόμετρο στα σπίτια.
 
 1. Δημοτική Ενότητα Ορεινού
 
 1. Για μικροκαλλιέργειες έκτασης μέχρι 1.000μ2 που αρδεύονται από γεωτρήσεις ή δεξαμενές καθορίζεται πάγιο τέλος 15,00 €.
 2. Για καλλιέργειες πάνω από 1.000 μ2:
 3. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από γεωτρήσεις ανά στρέμμα: 23,50 €
 4. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από δεξαμενές ανά στρέμμα: 15,00 €
 5. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από κανάλι και αφορά τα Δ.Δ. Διποτάμου, Λεκάνης και Κεχροκάμπου (Περιοχή Αλάνι) 3,00 €.
 
Στη συνέχεια η κ Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ να αποφασίσουν σχετικά.
 
Το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού άκουσε την κ. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη του τα εξής:
 
 1. τις διατάξεις
 • των άρθρων 16 – 18 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύουν
 • του άρθρου 19 του από 24-9/20-10-1958 Β.Δ/τος, όπως ισχύουν
 • την αριθ. 12243/εγκ.41/14-6-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών
 • την αριθ. 605/εγκ. 1 /3-1-2007 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την αριθ. 2/2077/14-1-2005 όμοια εγκύκλιο αναφορικά με την επιβολή ανταποδοτικών τελών από τους ΟΤΑ α΄και β΄ βαθμού
 • των άρθρων 65-67 του Ν.3852/2010
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
Αποφασίζει Ομόφωνα
 
Εγκρίνει τη μείωση του καταβαλλόμενου τέλους άρδευσης μόνο για τις καλλιέργειες καλαμποκιού, τριφυλλιού από εικοσιπέντε ευρώ (25,00€) ανά στρέμμα ετησίως σε δέκα εφτά ευρώ (17,00€) ανά στρέμμα.
 
Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. 344/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  στην οποία μετά τις τροποποιήσεις διαμορφώνεται ως εξής:
 
Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης
Α) Διοικητική περιφέρεια Δήμου Χρυσούπολης
 
 1. Για τις καλλιέργειες δένδρων και βαμβακιού 13,21 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 2. Για τις καλλιέργειες καπνού 14,67 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 3. Για τις καλλιέργειες σιτηρών 5,87 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 4. Για την καλλιέργειες καλαμποκιού και τριφυλλιού 17,00 ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 5. Για την καλλιέργεια μποστανικών 16,14 Ευρώ ανά στρέμμα ετησίως.
 6. Για τις καλλιέργειες κηπευτικών 19,08 Ευρώ  ανά στρέμμα ετησίως.
 
Β) Για τις παρακάτω Τοπικές Κοινότητες και τη Δημοτική Ενότητα Ορεινού παραμένουν ως έχουν, ήτοι:
 
 1. Για την Τοπική Κοινότητα Γραβούνας επιβάλλει ως δικαίωμα άρδευσης καπνοφυτειών κ.λ.π. καλλιεργειών 44,02 Ευρώ για όσους κάνουν χρήση δικτύου άρδευσης για οικίες.
 
 1. Για την Τοπική Κοινότητα Νέου Ξεριά επιβάλλει δικαίωμα άρδευσης 0,26 Ευρώ το κυβικό μέτρο για όσους κάνουν χρήση νερού με υδρόμετρο στα σπίτια.
 
 1. Δημοτική Ενότητα Ορεινού
 
 1. Για μικροκαλλιέργειες έκτασης μέχρι 1.000μ2 που αρδεύονται από γεωτρήσεις ή δεξαμενές καθορίζεται πάγιο τέλος 15,00 €.
 2. Για καλλιέργειες πάνω από 1.000 μ2:
 3. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από γεωτρήσεις ανά στρέμμα: 23,50 €
 4. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από δεξαμενές ανά στρέμμα: 15,00 €
 5. Επιβάλλεται τέλος άρδευσης εφ’ όσον αυτή γίνεται από κανάλι και αφορά τα Δ.Δ. Διποτάμου, Λεκάνης και Κεχροκάμπου (Περιοχή Αλάνι) 3,00 €.
 
Η παρούσα απόφαση ισχύει μέχρι ανακλήσεώς της με νεότερη απόφαση του ΔΣ.
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2018.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
 
 

 
     
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
   (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Ψυλλίδου Ελένη
 
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)
 
  
 
 
 
 

 
          ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
                 Ψυλλίδου Ελένη