Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 15/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο/8-6-2016 συνεδρίασης

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ

Αριθμ.Αποφ: 15/2016
Περίληψη: «Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών», με διακριτικό τίτλο «--» ιδιοκτησίας της κας. Μουμήν Ογλού Νεμπιέ. Η Επιχείρηση θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στην  Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου (Ο.Τ. 1 – Α.Ο.2δ)».
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Στη Χρυσούπολη σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος           Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, ύστερα από την με αριθμό 8360/2-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
  1. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
  2. Αργυράκης Μιχαήλ
  3. Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος
  4. Λεπίδας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αργυρέλη – Δημητρακέ Ελένη, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Ζυγούλας Γεώργιος.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ.
Τα πρακτικά τηρηθήκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις.
Συνεχίζοντας την συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε ενώπιον του Σώματος την με αριθ. πρωτ. 7691/2-6-2016 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην οποία και αναφέρονται τα εξής: 
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 § 2 του Νόμου 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Β΄./ 08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για την ίδρυση και λειτουργία των Επιχειρήσεων Τροφίμων και Ποτών (άρθρο 5 της με αριθμ. Υ1γ/Γ.Π./οικ.96967/08.10.2012 (ΦΕΚ-2718/τ. Β'/08.10.2012) Υπουργική Απόφαση (Υγειονομική Διάταξη), «Υγειονομικοί όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών») απαιτείται άδεια, η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης, η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010), μετά από προέλεγχο που ασκεί το εκάστοτε συλλογικό όργανο του Δήμου (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) του σχετικού αιτήματος του ενδιαφερομένου. Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν: χρήσεις γης, προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, προστασία του αιγιαλού και της παραλίας, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, καθώς και την αισθητική, φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης, όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και από τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις, που τίθενται στις τοπικές κανονιστικές διατάξεις των οικείων δημοτικών και κοινοτικών αρχών. Για την προέγκριση, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει στον οικείο Δήμο τα κατά τα οριζόμενα σύμφωνα με τη με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) Κ.Υ.Α. δικαιολογητικά, όπου μεταξύ αυτών, επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής και στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της επιχείρησης. Το διάγραμμα θα πρέπει να καλύπτει τα γειτνιάζοντα οικοδομικά τετράγωνα ώστε από την απεικόνιση να διαπιστώνεται αν υπάρχουν άλλες λειτουργίες που επηρεάζονται από την υπό ίδρυση επιχείρηση (παράγραφος 1 του άρθρου 1 του με αριθμό 180/79 ΠΔ) (π.χ. αποστάσεις από ευαγή ιδρύματα, σχολείο, εκκλησία , νοσοκομείο κ.α ).
Έχει κατατεθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου: 7691/24.5.2016 αίτηση με όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά,  της  κ. Μουμήν Ογλού Νεμπιέ του Φεράτ και της Γιασαριέ, με την οποία ζητά προέγκριση για ίδρυση «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών» η οποία θα φέρει το διακριτικό τίτλο «-».  Η Επιχείρηση θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου (Ο.Τ 1-Α.Ο 2δ).
            Ως προς τις χρήσεις γης, ο Δήμος υποχρεούται να τηρεί πλήρη και ενημερωμένα στοιχεία δεδομένου ότι ο καθορισμός των χρήσεων γης είναι δεσμευτικός. Για τους παραπάνω λόγους, ζητήθηκε αυτεπάγγελτα η βεβαίωση Χρήσης Γης με το με αριθ. πρωτ.: 7736/25.5.2016 έγγραφό μας ώστε να διαπιστωθεί αν είναι επιτρεπτή η ίδρυση και λειτουργία της προαναφερόμενης επιχείρησης στη περιοχή, ενόψει των περιορισμών ή απαγορεύσεων ως προς τις χρήσεις γης.  Σε απάντηση του παραπάνω εγγράφου μας, λάβαμε το με αριθ. πρωτ.: 129/2.6.2016 Ενημερωτικό Σημείωμα της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νέστου, το οποίο και σας επισυνάπτουμε.
            Σύμφωνα με τις παραγράφους  2 και 3  του άρθρου 1 της με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/20.11.2013 (ΦΕΚ 3106/09.12.2013 τεύχος Β’) Κ.Υ.Α., η προέγκριση χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η προέγκριση έχει χορηγηθεί σιωπηρά. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον οικείο Δήμο, εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης, με δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες κατόπιν αίτησης στο Δήμο, όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται.
            Το παραπάνω κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο που θα χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του. Κατόπιν ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη τα εξής:
Α) τις διατάξεις του άρθρου 80 § 2 του Νόμου 3463/2006 , όπως ισχύουν
Β) τις όμοιες του άρθρου 73 Ν.3852/2010, όπως ισχύουν
Γ) τα στοιχεία του φακέλου και
Δ) την πρόταση της υπηρεσίας
 και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
Αποφασίζει ομόφωνα
 
  1. Χορηγεί στην κα. Μουμήν Ογλού Νεμπιέ του Φεράτ και της Γιασαριέ προέγκριση ίδρυσης επιχείρησης ως «Επιχείρηση αναψυχής καθώς και επιχείρηση κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών», με διακριτικό τίτλο «--» που θα ιδρυθεί και θα λειτουργήσει στην Τοπική Κοινότητα Χρυσοχωρίου, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου (Ο.Τ. 1 – Α.Ο.2δ) .
  2. Το παραπάνω κατάστημα λειτουργεί νόμιμα από το χρόνο που θα χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του.
  3. Μετά την παρούσα προέγκριση ίδρυσης, η ενδιαφερόμενη οφείλει να προσκομίσει στο Δήμο μας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που ορίζονται από τις οικείες διατάξεις εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης , με δυνατότητα παράτασης για δυο ακόμη μήνες, για το κατάστημα που επιθυμεί να λειτουργήσει, τα οποία θα της υποδείξει ο αρμόδιος υπάλληλος του Δήμου μας, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου οφείλει, ευθύς ως συμπληρωθεί ο φάκελος, να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προς όλες τις συναρμόδιες υπηρεσίες για τον υγειονομικό έλεγχο κλπ, οι οποίες οφείλουν μέσα σε πενήντα (50) ημέρες να έχουν προβεί σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες. Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εκδίδεται μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες αφότου ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία και εφόσον πληρούνται όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις. Σε αντίθετη περίπτωση ανακαλείται η απόφαση προέγκρισης ίδρυσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 15/2016.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
 
 
 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ