Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Αρ. Απ. 17/2016)

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αριθμό  6ο/8-6-2016 συνεδρίασης

της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΔΗΜΟΥ  ΝΕΣΤΟΥ

Αριθμ.Αποφ: 17/2016
Περίληψη: «Χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για τη χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος, διάρκειας ΕΠ΄ ΑΟΡΙΣΤΟΥ σε κατάστημα «ΚΑΦΕ - ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ», με διακριτικό τίτλο «----» ιδιοκτησίας του κ. Αδάμογλου Ευστάθιου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου».
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
Στη Χρυσούπολη σήμερα την 8η  του μηνός Ιουνίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος           Τετάρτη και ώρα 13:30μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Νέστου, ύστερα από την με αριθμό 8360/2-6-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνου, Αντιδήμαρχου Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Νέστου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Αφού διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
  1. Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος
  2. Αργυράκης Μιχαήλ
  3. Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος
  4. Λεπίδας Γεώργιος
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αργυρέλη – Δημητρακέ Ελένη, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Ζυγούλας Γεώργιος,
 
Τα πρακτικά τηρηθήκαν από την τακτική υπάλληλο του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση ο κ. Πρόεδρος εισηγήθηκε το τέταρτο (4ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε ενώπιον του Σώματος την με αριθ. πρωτ. Δ.Υ./1-6-2016 εισήγηση του αρμόδιου γραφείου για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, στην οποία και αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 80 του Νόμου 3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/ τ.Β΄./ 08.06.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής για τη χρήση μουσικών οργάνων ή στερεοφωνικού συγκροτήματος μικρής ισχύος {μηχανικά μέσα, τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή)} σε επιχείρηση τροφίμων και ποτών, απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο και εκδίδεται κατόπιν αποφάσεως της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (άρθρο 73 του Ν. 3852/2010) του Δήμου Νέστου.
        Έχει κατατεθεί η με αριθμό πρωτοκόλλου: 22124/6.11.2015 αίτηση, με όλα τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, του κ. Αδάμογλου Ευστάθιου του Χρήστου, με την οποία ζητά να του χορηγηθεί άδεια λειτουργίας μουσικής εντός του καταστήματος « ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» που φέρει το διακριτικό τίτλο «-» (στο στεγασμένο, με κλειστές πόρτες και παράθυρα κατάστημα), διάρκειας ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΥ , λειτουργεί σύμφωνα με τη με αριθμό πρωτοκόλλου: 20229/22.12.2009  άδεια ίδρυσης και λειτουργίας του Δήμου Νέστου και βρίσκεται  στην Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής, της Δημοτικής Ενότητας Χρυσούπολης του Δήμου Νέστου.
          Τα δικαιολογητικά διαβιβάστηκαν στη Δ/νση Υγείας Καβάλας με το με αριθμό πρωτοκόλλου: 22124/6.11.2015 έγγραφο μας και με το με αριθμό πρωτοκόλλου: 07/4408/17.11.2015 έγγραφό τους, γνωμοδότησαν θετικά για να χορηγηθεί η παραπάνω άδεια (εισερχόμενο στο Δήμο μας στις 26.11.2015). Στο έγγραφο αναφέρονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας μουσικής. Η άδεια αφορά και ισχύει μόνο για τους τρόπους, τα μέσα και τις μορφές των μηχανικών μέσων χρήσης (μουσικά όργανα ή μηχανικά μέσα) που εγκρίθηκαν από την Δ/νση Υγείας και δεν επιτρέπεται αλλαγή ή παραβίαση των τρόπων και των μέσων εκτέλεσης της μουσικής.
            Η άδεια λειτουργίας μουσικής ισχύει υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται σε ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (προσκομίστηκε αντίστοιχα η με  αριθμό Αρ. Τιμολ./Γραμ Εισπρ 77555/Β8/17.5.2016 Άδεια της ΑΕΠΙ) που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων  – και κάθε χρόνο - από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Ν.2121/93.  Η άδεια ανακαλείται σε κάθε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, και των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και χορήγησης της.
          Σύμφωνα με τα παραπάνω, καλείται το Σώμα να αποφασίσει σχετικά για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής για τη χρήση μουσικών οργάνων ή/και μηχανικών μέσων αναπαραγωγής μουσικής μικρής ισχύος {μηχανικά μέσα, τηλεόραση ή ραδιοφωνική εγκατάσταση (συμβατική ή διαδικτυακή)} εντός του καταστήματος ΕΠ’ΑΟΡΙΣΤΟΥ, από  …  6.2016.
      * Σημείωση: Η χρονική διάρκεια αρχίζει να ισχύει από την ημέρα της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και μετά, ενώ δεν έχει αναδρομική ισχύ.
       H όλη καθυστέρηση  οφείλεται στο γεγονός ότι ο ενδιαφερόμενες είχε οφειλές προς το Δήμο τις οποίες τώρα έχει ρυθμίσει.
Καλείται η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να αποφασίσει σχετικά.
 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, έλαβε υπόψη τα εξής:
Α) τις διατάξεις του άρθρου 80 § 2 του Νόμου 3463/2006 , όπως ισχύουν
Β) τις όμοιες του άρθρου 73 Ν.3852/2010, όπως ισχύουν
Γ) τα στοιχεία του φακέλου και
Δ) την πρόταση της υπηρεσίας
 και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
Αποφασίζει ομόφωνα
 
  1. Εγκρίνει τη χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής, διάρκειας ΕΠ΄ΑΟΡΙΣΤΟΥ εντός του καταστήματος «ΚΑΦΕ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ» με διακριτικό τίτλο  “----”  ιδιοκτησίας  του κ. Αδάμογλου Ευστάθιου του Χρήστου που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Πετροπηγής, στη Δημοτική Ενότητα Χρυσούπολης, του Δήμου Νέστου, από τις  8-6-2016 (ημερομηνία λήψης της απόφασης).
  
  1. Η άδεια λειτουργίας μουσικής θα ισχύει, υπό την προϋπόθεση ότι βρίσκεται εν ισχύ η άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων (προσκομίστηκε αντίστοιχα η με  αριθμό Αρ. Τιμολ./Γραμ Εισπρ. 77555/Β8/17.5.2016 Άδεια της ΑΕΠΙ) που χορηγεί ο Οργανισμός Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Ο κάτοχος της οφείλει να προσκομίσει στην υπηρεσία μας, πριν τη λήξη ισχύος της άδειας δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων, νέα έγγραφη άδεια δημόσιας εκτέλεσης μουσικών συνθέσεων  – και κάθε χρόνο - από τον Οργανισμό Συλλογικής Διαχείρισης και Προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων, όπως ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 63 του Ν.2121/93.  Η άδεια ανακαλείται σε κάθε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, και των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και χορήγησης της.
 
3.Ανακαλείται επίσης και σε κάθε περίπτωση παραβίασης των σχετικών διατάξεων της κείμενης  νομοθεσίας καθώς και των όρων και των προϋποθέσεων έκδοσης και χορήγησης της.
 
4.Στο έγγραφο της Δ/νσης  Υγείας αναφέρονται οι όροι και οι  προϋποθέσεις της χορηγούμενης άδειας μουσικής (εντός καταστήματος , με κλειστές πόρτες και παράθυρα). Η άδεια αφορά και ισχύει μόνο για τους τρόπους , τα μέσα και τις μορφές των μηχανικών μέσων χρήσης (μουσικά όργανα ή μηχανικά μέσα) που εγκρίθηκαν από τη Δ/νση Υγείας και δεν επιτρέπεται αλλαγή ή παραβίαση των τρόπων και των μέσων εκτέλεσης της μουσικής.
 
5.Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Τσομπανόπουλο Ευάγγελο, όπως προχωρήσει στην έκδοση της σχετικής άδεια λειτουργίας μουσικής, σε εφαρμογή των σχετικών διατάξεων του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 17/2016.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Η Επιτροπή Ποιότητα Ζωής
 
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                    ΤΑ ΜΕΛΗ
 
 
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                                                         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ