Δημοσιοποίηση στοιχείων σύμβασης δημοσίου έργου και ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ.

Ανακοινώνουμε ότι την Πέμπτη 31-01-2019 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας θα διενεργηθεί δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση για την επιλογή των μελών της επιτροπής διαγωνισμού για το έργο «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ», σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρ. 5 της ΔΝΣ/61034/ΦΝ466 σε εφαρμογή του άρθρ. 221 του Ν.4412/2016.
 
Ενημερώνουμε επίσης ότι ο Δήμος Νέστου προτίθεται να προβεί στη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για το ανωτέρω έργο, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης  308.064,52 € (χωρίς Φ.Π.Α.).