Πρόσκληση για τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς υπαίθριου εμπορίου

elliniki-dimokratia.png 

       
   
  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ
Χρυσούπολη   31   Μαΐου    2019
Αριθ. Πρωτ: 7736
 
 
Ταχυδρομική Διεύθυνση : 64200 Χρυσούπολη    
Τηλέφωνο : 2591350116
Αρ. Τηλεομοιοτυπικού (FAX)
Ηλ. Ταχ. : kontosteliosm@0937.syzefxis.gov.gr
: 2591025273
               
 

 ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Αντιδήμαρχος Νέστου Καβάλας

  Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις του ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/τ.α΄/2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, όπως ισχύουν
  2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύουν
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/τ.α΄/2017) «Άσκηση υπαίθριων δραστηριοτήτων, εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύουν
  4. Τη σχετική αριθ. 154/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου μας

 

ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΔΕΙΩΝ ΠΩΛΗΤΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

 
 
Όπως προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Νέστου κατά  τις ημέρες   από Δευτέρα 3 Ιουνίου 2019 έως και Παρασκευή 14 Ιουνίου 2019,  αντίστοιχα  μόνο  κατά τις ώρες 11.00 π.μ. έως 13.00 μ.μ. στο γραφείο Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων,  καταθέτοντας σχετική προς τούτο αίτηση.
Διευκρινίζεται:
(1). ότι η τοποθέτηση θα γίνει σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρ. 1 του άρθρου 41 του Ν.4497/2017, όπως ισχύει
(2).  θα αφορά αποκλειστικά και μόνο χώρους που επιτρέπεται το στάσιμο εμπόριο, σε εφαρμογή της αριθ. 154/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης κανονισμού για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου του Δήμου μας
(3). Το χρονικό διάστημα παραχώρησης θα αναφέρεται στην αίτηση του δικαιούχου
4). Η θέση που θα παραχωρηθεί θα χαθεί :
α . οικειοθελώς, με δήλωσή του για οποιονδήποτε λόγο,
β. αν δεν πληρώσει το αναλογούν τέλος για δύο (2) συνεχόμενους μήνες,
γ. αν ανακληθεί είτε προσωρινά είτε μόνιμα η άδειά του, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 41 παρ. 3 του Ν.4497/20147.
Η τοποθέτηση στα σχετικά σημεία που επιτρέπεται το στάσιμο εμπόριο θα γίνει από τους Προέδρους των Δημοτικών ή Τοπικών Κοινοτήτων.
 
 
      Ο Αντιδήμαρχος Νέστου
 
 
 
         ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ