Πίνακες Κατάταξης για τη πρόσληψη ατόμων 8μηνης διάρκειας

Πίνακες κατάταξης της αριθμ. ΣΟΧ 2/6326/24-4-2019 ανακοίνωσης για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας 8 μηνών.