ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΈΞΥΠΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΠΟΥ ΘΑ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΊ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» (“GREEN” EMPLOYMENT IN THE MANAGEMENT OF BIOWASTES), ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΕΡΡΩΝ, ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ.

Ο Δήμος Νέστου εταίρος του συνεργατικού σχήματος που υλοποιεί το έργο «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΒΙΟ-ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» («GREEN” EMPLOYMENT IN THE MANAGEMENT OF BIOWASTES) του Προγράμματος “ INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014-2020 C ”, συμμετέχει στην Δράση 'Εκπαιδευτική Εβδομάδα (Training week)', που υλοποιεί ο Δήμος Σερρών ως επικεφαλής εταίρος.
 
Στο πλαίσιο αυτής της δράσης, θα οργανωθεί σε Περιφερειακό επίπεδο μια «εκπαιδευτική εβδομάδα» με συνολική διάρκεια 5 ημερών  για ομάδα συμμετεχόντων-καταρτιζόμενων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην διαχείριση των βιοαποβλήτων μέσω της κοινωνικής επιχειρηματικότητας.
Στην εκπαιδευτική αυτή εβδομάδα θα αξιοποιηθεί η μέχρι τώρα εμπειρία του προγράμματος για την εκπαίδευση ενδιαφερόμενων μελών ή ομάδων ενδιαφερομένων σε πεδία επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, οργάνωσης και θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Κοινωνικών επιχειρήσεων σχετικά με την διαχείριση των βιοαποβλήτων με στόχο την βελτίωση της γνώσης, των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων αυτών.
 
Το σύνολο των συμμετεχόντων για τους ωφελούμενους από τον Δήμο Νέστου ανέρχεται στους 10.
Δομή εκπαιδευτικού περιεχομένου προγράμματος
 
Η δομή του εκπαιδευτικού περιεχομένου του προγράμματος βασίζεται σε δύο άξονες.
α)                    Την εξειδίκευση στο αντικείμενο κατάρτισης. Οι θεματικές ενότητες στα πλαίσια του άξονα εξειδίκευσης είναι:
 • Διαχείριση Βιοαποβλήτων-Κομποστοποίηση
 • Καινοτομία και επιχειρηματικότητα
 • Κοινωνική Επιχειρηματικότητα
 • Καινοτομία και Πράσινη Επιχειρηματικότητα
 • Καινοτόμες εφαρμογές ΤΠΕ στις σύγχρονες επιχειρήσεις
 • Καινοτομία και δικτύωση - Συστάδες Επιχειρήσεων (Clusters)
 • Καινοτομία και επιχειρησιακή Εξωστρέφεια
β)                    Την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση σε οριζόντια θέματα όπως :
 • τις έννοιες και πρακτικές της τήρησης των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους εργασίας, όπως οι κίνδυνοι στην εργασία, γενικές αρχές της πρόληψης, μέτρα προφύλαξης ώστε οι καταρτιζόμενοι να είναι ικανοί να λειτουργούν μέσα στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων και κανόνων προστασίας της εργασίας
 • τα βασικά σημεία της εργατικής νομοθεσίας και τα βασικά χαρακτηριστικά του ελληνικού συστήματος εργασιακών σχέσεων (εκπροσώπηση, διαπραγματεύσεις κλπ) και νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητα
 • τις βασικές αρχές λειτουργίας των επιχειρήσεων
 • ενημέρωση για τη σημασία και τους τρόπους εφαρμογής της Αρχής της Μη Διάκρισης
 
Το πρόγραμμα θα καλύψει τις δαπάνες μεταφοράς, διαμονής και διατροφής (πρωινό και κυρίως γεύμα) των ωφελουμένων.
 
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν  να προμηθεύονται το Έντυπο της Αίτησης από τις ιστοσελίδες του Δήμου Σερρών (https://www.serres.gr/) ,του Δήμου Νέστου (www.nestos.gr) ,του Τμήματος Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου (www.chem.auth.gr) ,από την ιστοσελίδα  του Green Crew (https://www.serres.gr/greencrew/) καθώς και από το Τμήμα Προγραμματισμού,Ανάπτυξης,Ποιότητας και Αποδοτικότητας του  Δήμου Σερρών, τηλ. 2321350158 , εργάσιμες ημέρες  και ώρες 07:00-15:00.
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟ   13/03/2019    ΜΕΧΡΙ   20/03/2019