Έκδοση πρακτικών του 1ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Νέστου


Επιστολή απέστειλε ο Δήμος Νέστου προς όλους τους εισηγητές του 1ου Συνεδρίου για την Τοπική Ιστορία του Δήμου που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβρη στο Δημοτικό Θέατρο Χρυσούπολης προκειμένου να προσκομίσουν τις εισηγήσεις τους . Ο Δήμος θα προβεί άμεσα,  αφού συγκεντρώσει όλες τις εισηγήσεις, στην έκδοση των πρακτικών του συνεδρίου σε εγχειρίδιο.
 
 Κυρίες και κύριοι εισηγητές της 1ης  Συνάντησης Τοπικής Ιστορίας του Δήμου Νέστου σας παραθέτουμε τις οδηγίες υποβολής εισηγήσεων για τον συλλογικό τόμο των πρακτικών
 
 
Η έκταση του άρθρου σας, δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 4.000 λέξεις και οι φωτογραφίες δεν θα πρέπει να είναι πάνω από οκτώ (8) σε μαυρόασπρη μορφή. Η εισήγησή σας θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα σύντομο βιογραφικό. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των εισηγήσεων προς δημοσίευση ορίζεται η 30-12-2017.
Επειδή πέρα από την έντυπη μορφή έκδοσης των πρακτικών θα υπάρχει και ηλεκτρονική έκδοση με τη μορφή cd, μπορείτε να υποβάλλετε την εισήγηση σας σε πλήρη μορφή, χωρίς περιορισμούς στην έκταση της καθώς και όσες φωτογραφίες επιθυμείτε προκειμένου να συμπεριληφθούν στο σχετικό cd.  
Βεβαιωθείτε ότι το κείμενό σας έχει την τελική μορφή του και ότι δεν θα χρειαστεί να γίνουν προσθήκες και εκτενείς διορθώσεις στα δοκίμια.
Πληκτρολογήστε το κυρίως κείμενο (συμπεριλαμβανομένων και των τμημάτων που θα τυπωθούν με μικρότερα στοιχεία) και τις σημειώσεις (στο κάτω μέρος της σελίδας), με συνεχή αρίθμηση και γραμματοσειρά Times New Roman, γράμματα 12΄ στο κείμενο, 10΄ στις υποσημειώσεις και διάστιχο 1,00.
Τα αρχαία, μεσαιωνικά ελληνικά, λατινικά παραθέματα να είναι πλάγια και χωρίς εισαγωγικά.
Η αρίθμηση των φωτογραφιών ή σχεδίων ή χαρτών πρέπει να είναι συνεχής, σε αραβικούς αριθμούς. Οι αναφορές εντός του κειμένου σε φωτογραφίες ή χάρτες που δημοσιεύονται στο άρθρο πρέπει να ακολουθούν συνεχή αρίθμηση με τη σειρά που εμφανίζονται στο κείμενο.
Όλες οι εικόνες, τα σχέδια και οι χάρτες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες. Εάν προέρχονται από άλλη δημοσίευση, η λεζάντα πρέπει οπωσδήποτε να αναφέρεται στη δημοσίευση αυτή, συμπεριλαμβανομένης και της σελίδας ή/και εικόνας από την οποία έχει αντιγραφεί. Σε περιπτώσεις όπου τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας ανήκουν σε τρίτους, πρέπει να γίνεται αναφορά σε αυτούς με τον τρόπο που οι ίδιοι υποδεικνύουν.
Η αρίθμηση των πινάκων πρέπει να είναι συνεχόμενη με τη σειρά που παρουσιάζονται στο κείμενο, με αραβικούς αριθμούς. Οι πίνακες πρέπει να συνοδεύονται από λεζάντες στο κάτω μέρος τους.
Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται σε υποσημειώσεις μέσα στο άρθρο στο κάτω μέρος κάθε σελίδας και όχι στο τέλος του άρθρου. Οι βιβλιογραφικές αναφορές παρατίθενται πλήρως την πρώτη φορά και συντομογραφούνται στη συνέχεια.
 
Παραδείγματα πλήρους βιβλιογραφικής αναφοράς και συντομογραφίας
Μονογραφία
Μ. Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου , Βυζάντιο και Σλάβοι – Ελλάδα και Βαλκάνια (6ος-20ος αι.), Θεσσαλονίκη 2001.
Συντομογραφία: Νυσταζοπούλου-Πελεκίδου,  Βυζάντιο και Σλάβοι, σσ. 22-35.
 
Άρθρο σε επιστημονικό περιοδικό
P. Charanis, «On the question of the Slavic Settlement in the Peloponnesus», Byzantinische Zeitschrift 46 (1953) 91-103.
Συντομογραφία: Charanis, «On the question of the Slavic Settlement», σσ. 91-92.
 
Άρθρο σε συλλογικό τόμο
Α. Δεληκάρη, «Η εικόνα της Μακεδονίας και η έννοια της «Μακεδονικότητας» στου σλαβικούς λαούς της Βαλκανικής κατά τη βυζαντινή περίοδο», στο: Ι. Στεφανίδης – Βλ. Βλασίδης – Ευ. Κωφός (επιμ.), Μακεδονικές Ταυτότητες στο χρόνο. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις, Αθήνα 2008, σσ. 134-184.
Συντομογραφία:Δεληκάρη, «Η εικόνα της Μακεδονίας», σσ. 100-107.
 
Άρθρο σε εγκυκλοπαίδεια
M. Dinić, «Branko», στην: Enciklopedija Jugoslavije 2 (1956) 179.
Συντομογραφία: Dinić, «Branko», σ. 179.
 
Άρθρο σε τόμο με άρθρα του συγγραφέα
F. Dölger, «Die “Familie der Könige” im Mittelalter», στο έργο του ίδιου Byzanz und die europäische Staatenwelt. Ausgewählte Vorträge und Aufsätze, Ettal 1953, σσ. 34-69.
Συντομογραφία: Dölger, «Die “Familie der Könige”», σσ. 34-35.
 
Πηγή
Γεώργιος Ακροπολίτης, Χρονική συγγραφή: A. Heisenberg, Georgii Acropolitae Opera, Lipsiae 1903 ed. correctiorem curavit P. Wirth, τ. 1, Stutgardiae 1978.
Συντομογραφία: Γεώργ. Ακροπολ., Χρον. συγγρ. 14 [I 25, 6-17 Heisenberg].
 
Σε περίπτωση που πρόκειται για 2η, 3η κτλ. έκδοση, αυτό σημειώνεται με δείκτη μπροστά από τη χρονολογία έκδοσης, π.χ.
Δ. Γόνης, Ιστορία των Ορθοδόξων Εκκλησιών Βουλγαρίας και Σερβίας, Αθήνα 21999.
 
Αν το βιβλίο ανήκει σε κάποια επιστημονική σειρά, αυτή δηλώνεται μέσα σε ορθογώνιες αγκύλες μαζί με τον αριθμό του τόμου που κατέχει το βιβλίο στη σειρά, π.χ.
Α. Δεληκάρη, Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης. Η δράση και η συμβολή του στη διάδοση του Ησυχασμού στα Βαλκάνια. Η σλαβική μετάφραση του Βίου του κατά το αρχαιότερο χειρόγραφο [Ελληνισμός και Κόσμος των Σλάβων 6], Θεσσαλονίκη 2004.
 
Αν ένα περιοδικό έχει και τεύχη αυτά δηλώνονται μετά τον τόμο του περιοδικού. Επίσης αν η χρονολογία του περιοδικού και η χρονολογία της έκδοσής του δεν συμπίπτουν (όπως στο παρακάτω παράδειγμα, δηλ. πρόκειται για τον τόμο που θα έπρεπε να κυκλοφορήσει το 2003, αλλά τελικά κυκλοφόρησε το 2005, αυτό δηλώνεται μέσα σε ορθογώνιες αγκύλες), π.χ.
Α. Δεληκάρη, «Η επισκοπή Λυχνιδού (-ών) μέχρι τον 10ο αιώνα. Ι. Από την ίδρυσή της έως τις αρχές του 6ου αιώνα», Κληρονομία 35/1-2 (2003) [= 2005] 69-85.
 
 
Για οποιαδήποτε διευκρίνιση είμαι στη διάθεσή σας.
Μανώλης Κοντοστέλιος
Τηλ 2591350116 ή 6977801759
Mail: topikiistorianestou1@gmail.com