Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθμό  7o/26-4-2017  συνεδρίασηςτου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ
Αριθμ. Απόφασης:  115/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ : «Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τσομπανόπουλος Ευάγγελος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ψυλλίδου Ελένη
 
Στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 26η του μηνός Απριλίου του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 18:00 μ.μ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας, ύστερα από την με αριθ. 6295/20-4-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτού κας. Ψυλλίδου Ελένης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87), η οποία επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και δημοσιεύθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010,παρουσία και του Δημάρχου κ. Τσομπανόπουλου Ευαγγέλου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία  δεδομένου ότι σε σύνολο 27 μελών βρέθηκαν παρόντα 23 μέλη, δηλαδή,
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: Ψυλλίδου Ελένη, Μαυροθαλασσίτης Νικόλαος, Χατζηγερακούδης Ιωάννης, Παναγιωτίδης Γεώργιος, Παπαθεοδώρου Κωνσταντίνος, Καραγεωργίου Γεώργιος, Τουμπεκτσής Δημήτριος, Σαββαϊδης Λάζαρος, Αργυρέλη-Δημητρακέ Ελένη, Χατουτσίδου Ελένη, Βαλσαμίδης Νικόλαος, Τσακαλίδης Ιωάννης, Καϊντατζόπουλος Χαράλαμπος, Αργυράκης Μιχαήλ, Μιχαηλίδης Σάββας, Γατούλα-Αδαλάκη Μαρία, Ζυγούλας Γεώργιος, Πολίτης Λουκάς, Μερμελέγκας Γεώργιος, Καπετανόπουλος Ιωάννης, Κουμπίδης Θεόδωρος,  Αμπεριάδης Περικλής, Γκιόγκης Λάζαρος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: Κοσμίδου Λαρίσα,  Γαβριηλίδης Νικόλαος, Λεπίδας Γεώργιος,  Τερζόπουλος Ιωάννης.
ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ: ΚΑΝΕΙΣ. 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η τακτική υπάλληλος του Δήμου Μισκάκη Άρτεμις για την τήρηση των πρακτικών και ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Διοικητικών - Οικονομικών Υπηρεσιών Κοντοστόλης Νικόλαος.
Συνεχίζοντας τη συνεδρίαση και κατά τη συζήτηση του έκτου (6ου) θέματος της ημερήσιας διάταξης η κα. Πρόεδρος έθεσε προς το Σώμα την αριθ. 8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με την οποία γνωμοδότησε θετικά για τον Κανονισμό Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου, σε εφαρμογή των  διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 1β του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων των άρθρων 79 και 82 του Κ.Δ.Κ. καθώς και κανονισμών που ρυθμίζουν διάφορα επιμέρους θέματα.Συνεπώς, για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις που λαμβάνει το δημοτικό συμβούλιο για τα προαναφερόμενα θέματα, πρέπει να έχει προηγηθεί σχετική, γραπτή, εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής προς το δημοτικό συμβούλιο.
Ως εκ τούτου καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίζει σχετικά με την έγκριση ή μη του Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου.
Στη συνέχεια η κα. Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση και τα εξής:
Τις  διατάξεις:

του άρθρου 73 του Ν.3852/2010, όπως ισχύουν
των άρθρων 10 και 13 του Ν. 3013/2002, όπως ισχύουν 
των άρθρα 1, 2, 58, και 282 του Ν.3352/2010, όπως ισχύουν

Την αριθ. 74896/εγκ.59/30-12-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Θεσμικές αλλαγές του προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
 Την αριθ. 8/2017 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
 Το σχέδιο του Κανονισμού Λειτουργίας Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, όπως καταρτίστηκε από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας  και έπειτα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων:
 
 
            Αποφασίζει Ομόφωνα
 
(1).  Εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας του Τοπικού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου Νέστου ο οποίος και έχει ως εξής:
 
 
 
 
 
Άρθρο 1
Έκταση εφαρμογής κανονισμού
 
Ο κανονισμός αυτός αποτελεί πλαίσιο λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) σύμφωνα με το άρθρο 10 και 13 του Ν. 3013/2002 (ΦΕΚ 102/Α72002) και τα άρθρα 1, 2, 58, και 282 του Ν.3352/2010 (ΦΕΚ 87/Α72010),όπως ισχύουν.
Όλες οι διατάξεις του Κανονισμού χρησιμοποιούνται ως πρότυπο για τη σύνταξη Κανονισμού Λειτουργίας των Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων της Χώρας (Σ.Τ.Ο.) και τα οριζόμενα σ' αυτές αποτελούν τις ελάχιστες προϋποθέσεις λειτουργίας των Σ.Τ.Ο..
Η ρύθμιση θεμάτων διαδικασίας ή άλλων προβλημάτων, που ενδέχεται να ανακύψουν κατά τη διεξαγωγή των συνεδριάσεων του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, τα οποία μπορεί να επιλύονται άμεσα με απόφαση του Προέδρου του. 
Άρθρο 2
Αποστολή
 
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) έχει ως αποστολή την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου για τη διάθεση και το συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών εντός των ορίων του οικείου Δήμου, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται.
Ο συντονιστικός ρόλος των Σ.Τ.Ο. συνδέεται αποκλειστικά α) με την ιεράρχηση και δρομολόγηση από τον Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, έργων και δράσεων αρμοδιότητας Δήμου με βάση την διαθεσιμότητα πόρων των μελών του Σ.Τ.Ο. με τους οποίους μπορούν να συνδράμουν το έργο του, καθώς και β) με τη διευκόλυνση παροχής αμοιβαίας συνδρομής μεταξύ των μελών του Σ.Τ.Ο. για την υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους. Σε καμία περίπτωση ο συντονιστικός ρόλος των Σ.Τ.Ο. δεν συνδέεται με την υποβολή μέτρων ή σχεδίων προς ψήφιση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. καθώς κάθε φορέας που συμμετέχει στο Σ.Τ.Ο. είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την υλοποίηση των δράσεων αρμοδιότητας του. Με τον ανωτέρω συντονισμό αποφεύγονται κενά ή αλληλοεπικαλύψεις στις δράσεις των εμπλεκόμενων φορέων και επιτυγχάνεται η βέλτιστη δυνατή διαχείριση των διαθέσιμων πόρων σε επίπεδο Δήμου, γεγονός που συμβάλλει στην αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας τόσο για την πρόληψη και ετοιμότητα όσο και για την άμεση αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών.Άρθρο 3
 Αντικείμενο
 
Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) για την εκπλήρωση της αποστολής του έχει ως αντικείμενο:
 
Τον απολογισμό οράσεων πολιτικής προστασίας από τους φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. στο πλαίσιο αποτίμησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
Την αμοιβαία ενημέρωση από τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για την ετοιμότητα στη λήψη μέτρων και δράσεων πολιτικής προστασίας, κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται βάσει του θεσμικού πλαισίου και των συντονιστικών- κατευθυντήριων οδηγιών που εκδίδονται από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και αφορούν στο σχεδιασμό δράσεων πολιτικής προστασίας, στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 6 παρ. 1 του Η. 3013/2002 όπως ισχύει.
Την αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων και των ρόλων που μπορούν να αναλάβουν οι συμμετέχοντες φορείς, με βάση το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας τους σε έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας, στην πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση φυσικών, τεχνολογικών και λοιπών καταστροφών.
Την παροχή στοιχείων από όλους τους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς για την έκταση και ένταση (μέγεθος απωλειών ή ζημιών και επιπτώσεις) εν εξελίξει καταστροφών κατά το μέρος που τους αφορά και εμπλέκονται.
Την υποβολή αιτημάτων συνδρομής από τους συμμετέχοντες στο Σ.Τ.Ο. φορείς, κατά περίπτωση, προς υποβοήθηση του έργου τους στην υλοποίηση δράσεων αρμοδιότητας τους.
Την παροχή άμεσης συνδρομής κατόπιν σχετικού αιτήματος, όπου αυτό είναι δυνατό, κατά λόγω αρμοδιότητας στο έργο και τις δράσεις άλλων φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο..
Την καταγραφή των αναγκαίων δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας και προτάσεων για την υλοποίηση τους.
Την αμοιβαία ενημέρωση για τη διαθεσιμότητα δυναμικού πόρων και μέσων των φορέων που εκπροσωπούνται σ' αυτό για την υλοποίηση των δράσεων και μέτρων πολιτικής προστασίας.
Την αξιοποίηση και ανταλλαγή πληροφοριών και στοιχείων μεταξύ των συμμετεχόντων φορέων καθώς και την παροχή διευκρινίσεων για εξειδικευμένα ή τεχνικά ζητήματα.
Την ανάπτυξη του πνεύματος συνεργασίας μεταξύ των συναρμόδιων φορέων, για την καλύτερη προετοιμασία και αντιμετώπιση ζητημάτων πολιτικής προστασίας.11.             Την επίλυση τυχόν αναφυομένων διαφορών.
 
Άρθρο 4
Μέλη Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.)
(1).Ως Μέλη του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας μετέχουν οι:
         I.            Ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου, ως Πρόεδρος
Δυο (2) Δημοτικοί Σύμβουλοι, που ορίζονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εκ των οποίων ο ένας προέρχεται από τη μειοψηφία,
Ειδικευμένα Στελέχη Πολιτικής Προστασίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης και της  Περιφερειακής Ενότητας      IV.            Εκπρόσωπος του Στρατιωτικού Διοικητή της περιοχής ή εκπρόσωπος του,
       V.            Ο Διοικητής Αστυνομικού Τμήματος της έδρας του Δήμου
Ο Προϊστάμενος του Ειδικού Προσωπικού της Δημοτικής Αστυνομίας, εφόσον έχει συσταθεί    στην έδρα του Δήμου    VII.            Εκπρόσωπος της Λιμενικής Αρχής, εφόσον έχει ως έδρα τον αντίστοιχο Δήμο
Ο Διοικητής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της έδρας του Δήμου ή εκπρόσωπος της αντίστοιχης της  έδρας της Περιφερειακής Ενότητας      IX.            Ο Προϊστάμενος Τεχνικών Έργων του Δήμου
Ο Προϊστάμενος του οικείου Δασαρχείου ή Εκπρόσωπος της Διεύθυνσης Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης,      XI.            Εκπρόσωποι εθελοντικών οργανώσεων Πολιτικής Προστασίας.
(2).Ο Δήμαρχος προεδρεύει του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ.1 και 3 του Ν.3013/2002 όπως ισχύει και τα οριζόμενα στο άρθρο 53 του Ν. 3852/2010, αναφορικά με τις αρμοδιότητες του Δημάρχου, όπως ισχύει.
(3).Μετά από πρόσκληση του Προέδρου, στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. λαμβάνουν μέρος εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλοι εκπρόσωποι υπηρεσιών. Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών ώστε να καθίσταται δυνατή η εκπροσώπηση τους.
(4).Τα μέλη υπ. αρ. II εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. το όργανο στο οποίο ανήκουν, λειτουργώντας ως σημεία επαφής και παρέχοντας σ! αυτό πληροφόρηση για τις δράσεις και τα μέτρα πολιτικής προστασίας που εξετάζονται κατά τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο.
(5).Τα μέλη υπ. αρ. III έως Χ, εκπροσωπούν στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς και τις υπηρεσίες από τους οποίους προέρχονται και η συμμετοχή τους συνίσταται στην ενημέρωση και παροχή στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται τα εν λόγω μέλη προκειμένου για την υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
(6).Τα μέλη υπ. αρ. XI, εκπροσωπούν τις εθελοντικές οργανώσεις πολιτικής προστασίας που δραστηριοποιούνται στο Δήμο. Η συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας στο Σ.Τ.Ο. καθορίζεται ανάλογα με τους τομείς δράσεις αυτών, όπως αυτοί έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εθελοντικών Οργανώσεων και Ειδικευμένων Εθελοντών που τηρείται στην Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, την εμβέλεια δράσης και το είδος του κινδύνου ή της καταστροφής.
 
 
 
Άρθρο 5
Συγκρότηση του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο)
 
Τα Συντονιστικά Τοπικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο) συνίστανται στην έδρα κάθε Δήμου σύμφωνα με το άρθ. 13 του Ν. 3013/2002 και τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/2010.
Ως Πρόεδρος ορίζεται, με την πράξη συγκρότησης του Σ.Τ.Ο, ο Δήμαρχος του οικείου Δήμου.
Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Δημάρχου ως Πρόεδρου να ασκήσει τα καθήκοντα του, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 89 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ. 114 τ. Α).
Τα υπ. αρ. II έως XI μέλη και ο γραμματέας του Σ.Τ.Ο ορίζονται στην πράξη συγκρότησης του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) με τους αναπληρωτές τους.
Για τη νόμιμη συγκρότηση του Σ.Τ.Ο. απαιτείται ο ορισμός με απόφαση του Δημάρχου, όλων των μελών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, με τους αναπληρωτές τους. Η εν λόγω πράξη περιλαμβάνει μέλη λόγω ορισμένης ιδιότητας και συνεπώς αρκεί η αναφορά της υπηρεσιακής ιδιότητας που τα προσδιορίζει επακριβώς. 
 
 
Άρθρο 6
Καθήκοντα Προέδρου και Μελών του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας(Σ.Τ.Ο.)
 
Α. Ο Πρόεδρος:
Καθορίζει την ημέρα, την ώρα και τον τόπο των συνεδριάσεων και καλεί τα μέλη να συμμετάσχουν με πρόσκληση, η οποία περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη.
Κηρύσσει την έναρξη και τη λήξη των συνεδριάσεων, διευθύνει τις εργασίες και φροντίζει για την εφαρμογή του νόμου και την εύρυθμη λειτουργία του συντονιστικού οργάνου καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Συντάσσει την ημερήσια διάταξη, λαμβάνοντας προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του συντονιστικού οργάνου.
Κατά την κρίση του, μπορεί να προσδιορίζει ήδη με την πρόσκληση των μελών του Σ.Τ.Ο αν στη συνεδρίαση του Σ.ΤΟ. θα μετέχουν μόνο τα μέλη που προβλέπονται ρητά από το νόμο η αν δύνανται να την παρακολουθούν και παρατηρητές.
Μπορεί να προσκαλεί, εκπρόσωπους κοινωνικών φορέων της έδρας του Δήμου, καθώς και άλλους εκπρόσωπους υπηρεσιών.
Κατά την κατάρτιση της πρόσκλησης, οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες των νησιωτικών και ορεινών περιοχών μεριμνώντας για τη συμμετοχή αρμόδιων εκπροσώπων τους.
Ενημερώνει τα μέλη του Σ.Τ.Ο. για τις δράσεις πολιτικής προστασίας σε επίπεδο Δήμου.
Διευκολύνει τη συνεργασία και διαλειτουργικότητα μεταξύ των φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο., για την υλοποίηση των δράσεων πολιτικής προστασίας προς αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων, διατυπώνοντας συγκεκριμένες προτάσεις προς αυτούς.
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την διάθεση και συντονισμό δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στον Δήμο του και κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται, λαμβάνει υπόψη του τις δεσμεύσεις των μελών του Σ.Τ.Ο για την διάθεση ανθρώπινου δυναμικού και μέσων αναφορικά με δράσεις πολιτικής προστασίας. 
Β. Τα Μέλη του Σ.Τ.Ο.
Μεριμνούν για τη συμμετοχή τους στις εργασίες του Σ.Τ.Ο. καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης του.
Τηρούν τις σχετικές διατάξεις που αφορούν στη λειτουργία του Σ.Τ.Ο,.
Εκπροσωπούν νόμιμα στο Σ.Τ.Ο. τους φορείς από τους οποίους προέρχονται σύμφωνα με τα όσα ορίζονται και στο άρθρο 4o.
Προσδιορίζουν τις δράσεις που δρομολογούνται από το φορέα από τον οποίο προέρχονται βάσει του θεσμικού τους ρόλου καθώς και τους αντίστοιχους πόρους που διαθέτουν για την υλοποίηση τους.
Εξετάζουν αιτήματα συνδρομής φορέων που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο.
Ενημερώνουν για τη λήψη κατάλληλων ή άλλων επιπρόσθετων κατά περίπτωση μέτρων, για τα οποία είναι καθ' ύλην και κατά τόπον αρμόδιοι.
Στο πλαίσιο των συνεδριάσεων περί σχεδιασμού ή υλοποίησης δράσεων πολιτικής προστασίας, οι απόψεις και οι τοποθετήσεις των μελών του Σ.Τ.Ο. δεσμεύουν τους φορείς από τους οποίους προέρχονται.
Οι εκπρόσωποι των εθελοντικών οργανώσεων πολιτικής προστασίας που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. και δραστηριοποιούνται εντός των ορίων του Δήμου, κατόπιν της ενημέρωσης και παροχής από τα μέλη υπ. αριθμ. II έως Χ στο Σ.Τ.Ο. όλων των αναγκαίων στοιχείων και τεκμηριωμένων επιχειρημάτων σχετικά με προτάσεις, έργα και δράσεις πολιτικής προστασίας κατά το μέρος που αφορά και εμπλέκονται, ενημερώνουν το Σ.Τ.Ο. για τη δυνατότητα να συμβάλουν με τη διάθεση προσωπικού προσδιορίζοντας το χώρο δράσης τους, τις δράσεις που μπορούν να υποστηρίξουν και τους πόρους που μπορούν να διαθέσουν στην υλοποίηση έργων και δράσεων πολιτικής προστασίας υπό την οργάνωση και το συντονισμό του Δημάρχου. 
Άρθρο 7
Εσωτερική Λειτουργία Συντονιστικών Τοπικών Οργάνων Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο)
Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. απαιτείται γραμματειακή υποστήριξη η οποία μεριμνά για την ομαλή λειτουργία του Σ.Τ.Ο. και την τήρηση πρακτικών τα οποία κοινοποιούνται στους αρμόδιους συμμετέχοντες φορείς.
Οι συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. διακρίνονται σε τακτικές και έκτακτες. Οι τακτικές συγκαλούνται κατά κανόνα για την εξέταση θεμάτων πρόληψης και ετοιμότητας των φορέων πολιτικής προστασία που μετέχουν σ' αυτό. Έκτακτες συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συγκαλούνται, εφόσον συντρέχουν λόγοι, σε επαπειλούμενες λόγω τεκμηριωμένου κινδύνου καταστροφές για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων ετοιμότητας ή σε εν εξελίξει καταστροφές για θέματα αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης συνεπειών. Ο τόπος σύγκλησης των εκτάκτων συνεδριάσεων του Σ.Τ.Ο. καθορίζεται με απόφαση του Δημάρχου. Κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της καταστροφής καθώς και της διαχείρισης των συνεπειών το Σ.Τ.Ο, λειτουργεί σε εικοσιτετράωρη βάση με δυνατότητα συνέχισης της συνεδρίασης και με τους οριζόμενους από τους μετέχοντες αναπληρωτές τους.
Αντικείμενο της συνεδρίασης είναι μόνο τα θέματα που περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη. Η ημερήσια διάταξη συντάσσεται από τον Πρόεδρο, ο οποίος λαμβάνει προς τούτο υπόψη του και απόψεις που τυχόν διατυπώνονται από μέλη του Σ.Τ.Ο. Κατ εξαίρεση, μπορούν να συζητηθούν και θέματα που δεν περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη κατόπιν σχετικών προτάσεων των μελών του Σ.Τ.Ο. και αποδοχής τους από τον Πρόεδρο.
Για τις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. συντάσσεται πρακτικό, στο οποίο μνημονεύονται, ιδίως, τα ονόματα και η ιδιότητα των παριστάμενων μελών, ο τόπος και ο χρόνος της συνεδρίασης, τα θέματα που συζητήθηκαν με συνοπτική αλλά περιεκτική αναφορά στο περιεχόμενο τους καθώς και οι δεσμεύσεις των συμμετεχόντων μελών, ως νομίμων εκπροσώπων των φορέων από τους οποίους προέρχονται, σε επίπεδο σχεδιασμού δράσεων πολιτικής προστασίας ή υλοποίησης τους.
Το πρακτικό συντάσσεται από το γραμματέα και επικυρώνεται από τον Πρόεδρο. Με επιμέλεια του γραμματέα το πρακτικό κοινοποιείται άμεσα στους εκπροσωπούμενους στο Σ.Τ.Ο. φορείς.
Επί των θεμάτων που συζητήθηκαν και των ενεργειών που δρομολογήθηκαν, τα μέλη του Σ.Τ.Ο. οφείλουν να προχωρούν στη διενέργεια αποτίμησης στο πλαίσιο αξιοποίησης και άντλησης διδαγμάτων από την αποκτηθείσα εμπειρία.
Ο Δήμαρχος, λαμβάνοντας υπόψη την ισχύουσα νομοθεσία, την αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, την ενημέρωση, την πληροφόρηση και τις τοποθετήσεις των συμμετεχόντων στο Σ.Τ.Ο., καθώς και τους διαθέσιμους πόρους σε επίπεδο Δήμου όπως αυτοί έχουν καταγραφεί κατά τη συνεδρίαση του Σ.Τ.Ο, λαμβάνει αποφάσεις σχετικά με:α. Την ιεράρχηση και δρομολόγηση δράσεων πολιτικής προστασίας εντός των ορίων του Δήμου κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται.
β. Την υποβολή αιτημάτων προς τους κατά περίπτωση αρμοδίους φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο. για την υποστήριξη στην υλοποίηση των ανωτέρω δράσεων.
γ. Την υποβολή αιτημάτων, όπου αυτό είναι απαραίτητο, για τη διάθεση επιπλέον πόρων από αυτούς που είναι διαθέσιμοι σε επίπεδο Δήμου .
δ. Τη διάθεση πόρων του Δήμου για συνδρομή στους λοιπούς φορείς που μετέχουν στο Σ.Τ.Ο., όπου αυτό είναι δυνατό, για την υποβοήθηση του έργου τους για συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής προστασίας.
Ο Δήμαρχος, κατά το μέρος που τον αφορά και εμπλέκεται και ως το όργανο που έχει την   αποφασιστική αρμοδιότητα για τα θέματα ευθύνης της διάθεσης και του συντονισμού δράσης του απαραίτητου δυναμικού και μέσων για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση καταστροφών στον Δήμο του, μπορεί με τις αποφάσεις του να αποκλίνει από τις απόψεις που διατυπώνονται στις συνεδριάσεις του Σ.Τ.Ο. και καταγράφονται στα πρακτικά, παρέχοντας σχετική αιτιολόγηση, στο πλαίσιο του θεσμικού του ρόλου.(2). Ο εν λόγω κανονισμός ισχύει μέχρι την ανάκληση, τροποποίηση ή κατάργηση του, με νεότερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
(3). Η απόφαση να κοινοποιηθεί σε όσους εμπλέκονται με τη λειτουργία του Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου του Γραφείου Πολιτικής Προστασίας  του Δήμου Νέστου.
 
Η  απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115/2017.
Συντάχτηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως ακολουθεί.
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                         
 ΤΑ ΜΕΛΗ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)


    (ΥΠΟΓΡΑΦΗ)
 
Ψυλλίδου Ελένη
 
 
                                                 ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                                           Η Πρόεδρος του Δημ.Συμβουλίου
 
 
 
                                                     ΨΥΛΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ