ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ- «Πρόγραμμα χορήγησης ειδών διαβίωσης»

         elliniki-dimokratia.png   
       ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
       ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ                                                     
       Ν.Π.Δ.Δ ΕΥνεστία    
       ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ 
Α  Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
 
Το Νομικό Πρόσωπο σε εφαρμογή των αριθμ. 118/2017 και 125/2018 αποφάσεων του Διοικητικού τοu Συμβουλίου προτίθεται να πραγματοποιήσει το
 
 
«Πρόγραμμα χορήγησης ειδών διαβίωσης»
 
Δυνητικοί Δικαιούχοι των υπηρεσιών που παρέχει το πρόγραμμα είναι άτομα/νοικοκυριά που είναι δημότες και διαμένουν στον Δήμο Νέστου συμπεριλαμβανομένων των νόμιμα διαμενόντων πολιτών τρίτων χωρών τα οποία βάσει κριτηρίων και σχετικών αποδεικτικών στοιχείων, βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από φτώχεια (πχ, ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, κλπ., εξαιρουμένων των ωφελούμενων του ΚΕΑ  και των προμηθευτών του Ν.Π.Δ.Δ.)
Δικαιούχος του προγράμματος θα είναι ένα μέλος της οικογένειας.
 
 Α. Εισοδηματικά κριτήρια
Ειδικότερα, στο Κοινωνικό Πρόγραμμα έχουν δικαίωμα συμμετοχής,
  •  μοναχικά άτομα με εισόδημα το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 5.500 ευρώ ετησίως
  •  νοικοκυριά με δύο ενήλικες με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 6.700 ευρώ ετησίως
  •  νοικοκυριά με δύο ενήλικες και ένα εξαρτώμενο παιδί με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 7.900 ευρώ ετησίως
  •  νοικοκυριά με δύο ενήλικες και δύο εξαρτώμενα παιδιά με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.100 ευρώ ετησίως
  •  νοικοκυριά με δύο ενήλικες και τρία εξαρτώμενα παιδιά με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 10.300 ευρώ ετησίως (προσαύξηση κατά το ποσό των 1.200 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί)
  •  νοικοκυριά με έναν ενήλικα και ένα εξαρτώμενο παιδί  με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 6.700 ευρώ ετησίως
  •  νοικοκυριά με έναν ενήλικα και δύο εξαρτώμενα παιδιά με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 7.900 ευρώ ετησίως
  • νοικοκυριά με έναν ενήλικα και τρία εξαρτώμενα παιδιά με εισόδημα το οποίο ανέρχεται σε 9.100 ευρώ ετησίως (προσαύξηση κατά το ποσό των 1.200 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί)
 
 Ως προϋπόθεση ένταξης στο πρόγραμμα ακολουθούνται επίσης κριτήρια που είναι τα εξής:
Οικονομικά κριτήρια:
 Ζευγάρια ή οικογένειες με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα, άνεργοι, τρίτεκνες ή πολύτεκνες οικογένειες
 Το ποσό των 5.500 ευρώ, αυξάνεται κατά 1.200 ευρώ για κάθε προστατευόμενο μέλος, σύζυγο ή τέκνα
 Άτομα με ειδικές ανάγκες ή με αναπηρία 67% και άνω, το εισόδημα οικογενειακό ή ατομικό δε θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 7.500 ευρώ ετησίως
 
 Β. Περιουσιακά κριτήρια
α. Ακίνητη περιουσία:
Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, δεν μπορεί να υπερβαίνει στο σύνολο της το ποσό των 90.000 ευρώ για το μονοπρόσωπο νοικοκυριό, προσαυξανόμενη κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος και έως 150.000 ευρώ.
β. Κινητή περιουσία:
 Το συνολικό ύψος των καταθέσεων του νοικοκυριού σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα της χώρας ή του εξωτερικού, ή/και η τρέχουσα αξία μετοχών, ομολόγων κτλ, όπως προκύπτουν από τις ηλεκτρονικές διασταυρώσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα όρια του κατωτέρω πίνακα για κάθε τύπο νοικοκυριού, μέχρι και το ποσό των 14.400 ευρώ.
 
 
 Τα δικαιολογητικά που εξετάζονται για την ένταξη στο πρόγραμμα  είναι:
( Ι ) Υποχρεωτικά δικαιολογητικά, για όλους τους υποψηφίους δυνητικούς δικαιούχους:
1) Αίτηση του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τυποποιημένο υπόδειγμα αίτησης που χορηγεί η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
2) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου τριμήνου. Για αλλοδαπούς , πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης τελευταίου έτους (λόγω οικονομικής δυσκολίας που συνεπάγεται η έκδοση και η μετάφρασή του από την προξενική αρχή της χώρας τους).
  Σε περίπτωση όπου η χώρα προέλευσης αλλοδαπού δεν χορηγεί το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αυτό δύναται να αντικατασταθεί με άλλα πιστοποιητικά ή ληξιαρχικές πράξεις, οι οποίες σωρευτικά αποδεικνύουν την τρέχουσα σύνθεση της οικογένειας.
3) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου και άδειας παραμονής σε ισχύ (μόνιμη)
4) Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον Δήμο ή αντίγραφο λογαριασμού δημόσιας επιχείρησης κοινής ωφελείας ή αντίγραφο μισθωτηρίου συμβολαίου, από το οποίο πιστοποιείται η διεύθυνση κατοικίας.
5) Αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1) και αντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων
6) Φωτοτυπία Ε9
7) Εκκαθάριση ΕΝΦΙΑ όλων των μελών της οικογένειας
8) Δήλωση περιουσιακής κατάστασης
9) Υπεύθυνη Δήλωση Σύνθεσης της Οικογένειας
10)  Εγκεκριμένη ή μη αίτηση ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης)
 
 
 (ΙΙ) Δικαιολογητικά, κατά περίπτωση, ανάλογα με την κατάσταση του υποψηφίου-δυνητικού δικαιούχου:
1) Κάρτα ανεργίας σε ισχύ, εφόσον πρόκειται για άνεργο (των αιτούντων ή και
προστατευόμενων μελών).
2) Γνωμάτευση Πρωτοβάθμιας Επιτροπής περί ποσοστού αναπηρίας ή Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), εφόσον πρόκειται για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
(των αιτούντων ή και προστατευόμενων μελών).
3) Διαζευκτήριο ή απόφαση διάστασης και επιμέλεια παιδιών
4) Δάνειο/ενοικιαστήριο/συμβόλαιο σπιτιού
5) βεβαίωση σπουδών
6) Οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό κριθεί απαραίτητο να ζητηθεί κατά περίπτωση.
 
                                    
 
 Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα μπορούν να απευθύνονται από τις 8 Οκτωβρίου έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 στο Κέντρο Κοινότητας Δήμου Νέστου με Παράρτημα Ρομά που στεγάζεται στην οδό 7ης Μεραρχίας (χώρος πρώην Α΄ Παιδικού Σταθμού Χρυσούπολης) (τηλ. 2591023585, 2591024362).
 
 
 
                                                                                              Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.
 
 
                                                                                        ΧΑΤΖΗΓΕΡΑΚΟΥΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ