Ανακοίνωση σύμβασης ατόμων για την κάλυψη εποχικών /παροδικών αναγκών πυροπροστασίας στον Δήμο Νέστου

Ο Δήμος Νέστου ανακοινώνει ότι η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων που αφορούν την με αριθμ. 7839/4-6-2019 Ανακοίνωση για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών πυροπροστασίας του Δήμου Νέστου, συνεχίζει για τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες από 1/4/2019 έως  4/7/2019.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 82 του N. 4604/19 οι εργαζόμενοι στους τομείς της πυρασφάλειας εξαιρούνται από την αναστολή προσλήψεων λόγω εκλογών.